เปิดรับสมัครเภสัชกร เพื่อคัดเลือกไปฝึกอบรมดูงานโรงพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทุนทาเคดา ประจำปี 2563 : 18 ก.ค. 2019
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
เปิดรับสมัครเภสัชกร เพื่อคัดเลือกไปฝึกอบรมดูงานโรงพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่น
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ในปี พ.ศ. 2563  
จำนวน 4 ทุน

วิธีการสมัคร

1. Download ใบสมัครจาก www.thaihp.org

2. รอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)

3. ส่งเอกสารทาง e-mail : hp@thaihp.org  ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นี้ (โทรสอบถามผลการส่งเอกสารที่ 02-2499333 หรือ 081-6858920)

4. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เท่านั้น และจะประกาศผลการคัดเลือกบนเว็บไซต์ ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562

5. ทุนที่มอบให้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร และค่าที่พักตลอดเวลาฝึกอบรมรวม 2 สัปดาห์ ปี 2563 โดยสมาคมฯ จะเป็นผู้ติดต่อประสานงานหาสถานที่ฝึกอบรมให้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

2. ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมากกว่า 10 ปี

3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (แสดงหลักฐานประกอบ) เช่น TOEFL, IELTS, TOEIC, SAT, CU-TEP หรือ TU-GET เป็นต้น

4. มีศักยภาพที่จะกลับมาพัฒนางานวิชาชีพ และพร้อมที่จะร่วมงานกับสมาคมฯ

5. เมื่อกลับมาแล้วสามารถนำเสนอประสบการณ์การฝึกอบรมในงานประชุมประจำปีของสมาคมฯ และเขียนบทความลงในวารสารสมาคมฯ

6. หลักเกณฑ์อื่น ๆ เพิ่มเติมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  ใบสมัครรับทุน_2563.pdf    393 219,551 2019-07-18
  วิธีสมัคร 2563.pdf    334 73,783 2019-07-18

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสเก้าแปดห้าห้าจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *