หลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด ปี พ.ศ. 2562 : 5 มิ.ย. 2019
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

เปิดรับสมัครผู้ผ่านการอบรมภาคทฤษฎี ในหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด)  เข้ารับการอบรมภาคปฏิบัติ ณ แหล่งฝึกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาคมฯ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ทั้งนี้ เภสัชกรที่ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ครบตามหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสภาเภสัชกรรมด้วย (รุ่น 1 เปิดรับใบสมัครถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2562 นี้ และผู้สมัครต้องดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562)

หมายเหตุ : กรณีเคยอบรมภาคทฤษฎีมาเกินกว่า 2 ปี ต้องได้รับการประเมินความพร้อมโดยกรรมการก่อน 

  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  จม อนุมัติผอ Short course Warfarin2019.pdf    411 280,593 2019-06-05
  หลักสูตร short course Warfarin.pdf    1219 220,057 2019-06-05
  ใบสมัคร short course Warfarin 2019.pdf    310 166,878 2019-08-30

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสศูนย์สามหกห้าจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *