การอบรมระยะสั้นด้านยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำสำหรับเภสัชกร ปี พ.ศ. 2562 : 17 เม.ย. 2019
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น


แหล่งฝึก รพ.รามาธิบดี เต็มแล้ว

แหล่งฝึก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับฝึกตั้งแต่รุ่นที่ 4 เป็นต้นไป 

 

Update  กำหนดการมีแก้ไข 28 พ.ค.2562  
เลขที่ลงทะเบียน ชื่อ รายละเอียด วันที่ลงทะเบียน
36389782 ภญ. กรอุมา รุ่งศรีฟ้า โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 13/05/2019 14:34:51
36389785 ภญ. กัณณัฐย์ ห้วยหงษ์ทอง โรงพยาบาลพญาไท 3 13/05/2019 16:01:11
36389830 ภญ. เกษราภรณ์ เยาวะพันธ์ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น 16/05/2019 19:10:07
36389874 ภญ. ขนิษฐา จูฐานพงศ์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 24/05/2019 16:17:05
36389812 ภญ. ขวัญธิตา เลี้ยงเจริญ โรงพยาบาลบางละมุง 14/05/2019 15:13:34
36389703 ภญ. ขวัญเรือน รบไพรี โรงพยาบาลคามิลเลียน 07/05/2019 15:17:22
36389820 ภก. จักรกฤษณ์ ใจดี โรงพยาบาลราชวิถี 15/05/2019 16:18:16
36389707 ภญ. จิณห์วรา สุขสะอาด โรงพยาบาลวิภาราม 08/05/2019 09:27:01
36389863 ภญ. จิตราพร เกิดดอนแฝก โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา 23/05/2019 15:47:37
36389733 ภญ. จุฑารัตน์ ดาวแจ่ม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 08/05/2019 11:12:17
36389935 ภญ. จุไรรัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงพยาบาลพระราม 9 30/05/2019 17:26:00
36389850 ภญ. ฉัตรลัดดา เจียงพุทรา โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 22/05/2019 07:38:19
36389957 ร.ท.ภญ. ชฎาวรรณ โชติวิเชียร โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 06/06/2562 09:26:08
36389697 ภญ. ชนิศา เมธาจิตติพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 07/05/2019 10:35:19
36389903 ภก. ชัยกฤต หอทิวากุล โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 28/05/2019 10:29:49
36389698 ภก. ชัยวิตร พัวเพิ่มพูลศิริ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 07/05/2019 10:37:02
36389611 ภญ. ชัศราวัลย์ กังสวร โรงพยาบาลขอนแก่น 02/05/2019 11:05:15
36389931 ภญ. ชุตินันท์ ไชโย โรงพยาบาลชลบุรี 30/05/2019 14:00:50
36389895 ภญ. ชุติมาศ จิตพัฒน์ โรงพยาบาลหนองคาย 27/05/2019 12:33:49
36389720 ภญ. ชุลีพร ทองจักร์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 08/05/2019 10:48:06
36389884 ภญ. ญาดา ตั้งภาพงษ์ โรงพยาบาลชัยภูมิ 26/05/2019 22:33:48
36389879 ภญ. ณัฐชยา เผือกพิบูลย์ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ 25/05/2019 14:44:51
36389913 ภญ. ณัฐธิดา หล่อวณิชย์ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 28/05/2019 16:31:16
36389842 ภก. ณัฐวัตร ศรีเมือง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 19/05/2019 15:52:27
36389871 ภญ. ดลพร พันธุ์พูล โรงพยาบาลพระราม 9 24/05/2019 12:38:07
36389886 ภก. เตชิน ผาอินทร์ โรงพยาบาลบึงกาฬ 27/05/2019 09:05:14
36389955 ภญ. ทุ่งฝน ทับสมบัติ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 06/06/2562 09:19:13
36389841 ภก. ธัตรชัย ธารณ์ชัยเตชาวุฒิ โรงพยาบาลสุไหงโกลก 19/05/2019 15:24:08
36389887 ภญ. ธิติมา เกตุเกลี้ยง โรงพยาบาลชุมแพ 27/05/2019 09:12:08
36389809 ภก. ธีรพล บุตรพรม โรงพยาบาลปราสาท 14/05/2019 14:54:17
36389696 ภญ. นรนาถฐา จันทร์แสง โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 07/05/2019 10:01:57
36389752 ภญ. นฤมล บุญต่อ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 09/05/2019 09:07:31
36389706 ภญ. นันท์นลิน เพ็ญพิมพ์ โรงพยาบาลวิภาราม 08/05/2019 08:54:48
36389588 ภก. นาทิต มังคละมณี โรงพยาบาลเวชธานี 30/04/2019 13:19:30
36389912 ภญ. น้ำพระทัย ปาวสานต์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 28/05/2019 16:20:31
36389801 ภญ. นิธิมา คารมปราชญ์ โรงพยาบาลพิจิตร 14/05/2019 12:11:55
36389896 ภญ. นิรชา สาระกูล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 27/05/2019 13:52:37
36389926 ภญ. นิโลบล อุสาพรหม โรงพยาบาลสกลนคร 30/05/2019 00:08:35
36389813 ภญ. บัณฑิตา วิริยะกุลนันท์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14/05/2019 15:51:49
36389811 ภญ. บุณยวีร์ มีพรหมดี โรงพยาบาลปราสาท 14/05/2019 15:08:24
36389914 ภญ. ปณิศา เกรียงหิรัญ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 28/05/2019 16:59:02
36389971 ภญ. ปวรรัตน์ พวงศิริ โรงพยาบาลปากช่องนานา 11/06/2562 09:23:29
36389859 ภญ. ปวริศา คำนาสัก โรงพยาบาลลำพูน 23/05/2019 10:13:24
36389934 ภญ. ปวิตรา เชียงอารีย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 30/05/2019 15:12:38
36389702 ภญ. ปิยพร ยิ้มเทียน โรงพยาบาลคามิลเลียน 07/05/2019 15:11:57
36389840 ภญ. ผกามาศ หล่อสุพรรณพร โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 18/05/2019 13:20:35
36389956 ร.ท.ภญ. พนิดา คชรัตน์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 06/06/2562 09:23:23
36389700 ภญ. พรพิมล เธียรธีรศานต์ โรงพยาบาลตรัง 07/05/2019 14:35:40
36389714 ภก. พรรษพล รัตน์สุคนธ์เลิศ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 08/05/2019 10:37:34
36389916 ภญ. พรรษมน ภูชะคราม โรงพยาบาลกรุงเทพ 28/05/2019 20:39:33
36389894 ภญ. พรสวรรค์ เตชะภูริปัญญา โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 27/05/2019 11:56:21
36389864 ภญ. พัชรา คุณากรธำรงรักษ์ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา 23/05/2019 15:58:50
36389868 ภญ. พัทธมน สารีรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 23/05/2019 19:52:10
36389536 ภญ. พัสตราภรณ์ รัตนสุทธดา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฝ่ายเภสัชกรรม 25/04/2019 14:01:23
36389930 ภญ. พิชญ์ชาภัส เฉลียวศิลป์ โรงพยาบาลชลบุรี 30/05/2019 13:54:37
36389932 ภญ. พิมพ์มาดา พลศักดิ์ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 30/05/2019 14:57:16
36389699 ภญ. เพียงพร คติกุล โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 07/05/2019 11:10:30
36389802 ภญ. แพรวรุ่ง แก้งทอง โรงพยาบาลอุดรธานี 14/05/2019 12:47:48
36389474 ภญ. ภัททิรา ก้อนทอง โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 22/04/2019 11:19:10
36389888 ภญ. ภูสุดา ยุวเลิศวาณิช โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 27/05/2019 09:39:24
36389305 ภญ. มนัสวี โค้วพินิจชัย โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 18/04/2019 12:02:40
36389923 ภญ. มัทวัน วิภาสวงศ์ โรงพยาบาลสุรินทร์ 29/05/2019 11:42:10
36389939 ภญ. มัลลิกา บุตรบุญเรือง โรงพยาบาลนวมินทร์ 31/05/2019 11:30:55
36389922 ภญ. มาริตา คำพาวงศ์ โรงพยาบาลสุรินทร์ 29/05/2019 11:13:59
36389924 ภญ. มาริสสา เผือกพิพัฒน์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 29/05/2019 11:59:04
36389491 ภญ. เยาวพรรณ แก้วปัน โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 22/04/2019 14:36:03
36389807 ภญ. รัชนา พฤฑฒิกุล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 14/05/2019 14:32:08
36389878 ภญ. ลดาวัลย์ รตะวังกุล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 25/05/2019 06:19:54
36389892 ภก. วรนาถ แสงเปี่ยม โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 27/05/2019 11:05:22
36389876 ภญ. วริศรา ศรีสระหลวง สถาบันสุขภาพเด็กเเห่งชาติมหาราชินี 24/05/2019 18:38:50
36389729 ภญ. วารุณี ทฤษณาวดี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 08/05/2019 11:04:21
36389633 ภก. วุฒิต์ฉัตร์ ฦาชา โรงพยาบาลขอนแก่น 02/05/2019 13:09:10
36389901 ภญ. ศศินรีย์ วันเย็น โรงพยาบาลรามาธิบดี 28/05/2019 09:44:58
36389907 ภญ. ศุภนิดา สิงห์เงิน โรงพยาบาลธนบุรี 1 28/05/2019 13:56:32
36389479 ภญ. ศุภพร ก้อนแก้ว โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 22/04/2019 11:26:05
36389803 ภญ. สิริญญา อิ่มอุไร โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 14/05/2019 13:49:22
36389899 ภญ. สิริพร สว่าง โรงพยาบาลชัยภูมิ 27/05/2019 16:01:57
36389534 ภญ. สุพัตรา ชุ่มกลัด โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา 25/04/2019 09:50:35
36389936 ภญ. สุมิตรา นาคสงวน โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย 4 31/05/2019 06:39:33
36389227 ภก. สุริยา สุวรรณมา โรงพยาบาลจอมทอง 05/04/2019 23:19:40
36389557 ภญ. อภิชญา เวียงนาค โรงพยาบาลวิภาวดี 29/04/2019 11:24:04
36389921 ภก. อภิชัย มาน้อย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 29/05/2019 11:07:25
36389814 ภก. อภิรักษ์ โพธิ์ไชยหล้า โรงพยาบาลศิครินทร์ 15/05/2019 12:50:59
36389800 ภญ. อรดี สุภดี โรงพยาบาลอุดรธานี 14/05/2019 12:07:06
36389818 ภญ. อรไพลิน เผื่อนพินิจ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 15/05/2019 14:40:11
36389307 ภญ. อาณิมา ศิริชัย โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 18/04/2019 12:45:44
36389889 ภญ. อาทิตยา สินสุริยศักดิ์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 27/05/2019 09:46:50
36389873 ภก. อานนท์ ภัทรปวัตน์วิทู ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 24/05/2019 15:17:36


  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  จดหมายขออนุมัติผู้อำนวยการ.pdf    557 339,014 2019-03-29
  ใบสมัครฝึกงาน Cytotoxic 2019 ส่วนที่ 2.pdf    643 182,534 2019-04-01
  โปรแกรมฝึกงาน Cytotoxic Admixture 6สัปดาห์.pdf    512 52,783 2019-03-29
  แบบฟอร์มห้องพัก Cytotoxic Admix 2019 .pdf    361 196,285 2019-03-29
  วิธีการลงทะเบียนออนไลน์ และชำระเงิน.pdf    376 433,225 2019-04-02
  วิธีการชำระเงินผ่าน App ธ.ไทยพาณิชย์.pdf    221 285,362 2019-04-02
  ขั้นตอนการชำระ Bill Payment ผ่านiBanking.pdf    199 159,514 2019-04-02
  ขั้นตอนการชำระ Bill Pmt ผ่าน ATM By Comcode.pdf    178 894,828 2019-04-02
  ขั้นตอนการชำระ Bill Pmt ผ่าน Bphone.pdf    170 99,616 2019-04-02
  Agenda Cytotoxic Admixture 2019 _แก้ไข 28 พค62.pdf    444 271,049 2019-05-30
ความคิดเห็นที่ 2 | โดย พรทิพย์ภา - 2019-05-08 13:46:12
ส่ง email มาที่ hp@thaihp.org แจ้งขอแก้ไข email address ให้บอกด้วยว่าลงทะเบียนงานประชุมเรื่องอะไร หมายเลขลงทะเบียนอะไร
 
ความคิดเห็นที่ 1 | โดย จุฑารัตน์ - 2019-05-08 12:02:51
อยากแก้ไขข้อมูล จะเพิ่มE-mail เพื่อยืนยันการสมัคร ต้องทำยังไงค่ะ
 

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสสองสามสี่ห้าจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *