งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 : 27 มี.ค. 2016
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

ท่านที่ต้องการใช้จดหมายเพื่อยื่นขออนุมัติ สามารถดาวน์โหลดจดหมาย ตามเอกสารแนบข้างท้ายนี้

ปิดรับลงทะเบียน
เลขที่ลงทะเบียน ชื่อ รายละเอียด วันที่ลงทะเบียน
33202 ภญ. กนกพร ทองเลื่อน โรงพยาบาลแปลงยาว 22/03/2016 14:11:42
33641 ภญ. กนกพร รัตนสุวรรณชัย โรงพยาบาลวิภาวดี 15/04/2016 09:38:54
33824 ภญ. กนกวรรณ แพหมอ โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 20/4/2559 15:42:23
33673 ภญ. กนกวรรณ ศรีบุญเรือน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) 18/04/2016 12:44:25
33618 ภญ. กมลรัตน์ นุ่นคง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 12/04/2016 09:50:19
33040 ภญ. กรกฎ บัวเทศ โรงพยาบาลศรีธัญญา 17/02/2016 10:35:12
33624 ภญ. กรรณิกา ฉัตรมหากุลชัย โรงพยาบาลวิภาวดี บริษัท ไบโอฟาร์มเคมิคัลส์ จำกัด 12/04/2016 14:47:44
33146 ภก. กรรณิกา พงศ์ทรางกูร กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 08/03/2016 13:41:59
33727 ภญ. กรรณิกา วรดนุกุล อิสระ 19/04/2016 10:40:24
33095 ภญ. กรรณิกา ศรีเศรษฐนิล โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 24/02/2016 19:35:00
33232 ภญ. กรรณิการ์ ศรีกุลศศิธร ร้านยารวมยา 24/03/2016 12:27:35
33716 ภญ. กฤตตรียา จิรไชยสิงห์ ร้านจงเจริญเภสัช 19/04/2016 09:03:07
32895 ภก. กฤตรัฐ สินรักษา 06/02/2016 08:31:44
33130 ภญ. กฤติญา เยือกเย็น โรงพยาบาลศิริราช 04/03/2016 12:38:30
33132 ภญ. กฤษฎ์สิชล กาญจนวิศิษฐ์ บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด บจก.โรซ ไทยแลนด์สนับสนุน จะออกเช็คให้รวม 04/03/2016 15:06:26
33399 ภญ. กลิกา นำสุ่ย โรงพยาบาลวิชัยยุทธ คืนเงินค่าสมัครสมาชิก 1,000 บาท 02/04/2016 12:53:02
33759 ภญ. กษมา ลีรัตน์เสถียร โรงพยาบาลปลวกแดง 19/04/2016 16:44:18
33241 ภญ. กอบกาญจน์ สินทรัพย์ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 25/03/2016 13:39:46
33198 ภญ. กัญญ์ณพัชร์ ริภาภณพัฒน์ โรงพยาบาลนครินทร์ 21/03/2016 14:06:02
33676 ภญ. กัญญณัช หอมคำ โรงพยาบาลบางบ่อ 18/04/2016 13:01:13
33601 ภญ. กัณฑิมา ดาระอินทร์ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 11/04/2016 15:37:23
33281 ภก. กันตพงศ์ ขำผุด โรงพยาบาลศรีบรรพต 28/03/2016 16:30:50
33644 ภญ. กันยามาส เกียรติศริวัฒนะ โรงพยาบาลสุวรรณคูหา 15/04/2016 11:36:45
33589 น.ท.ภญ. กาญจน์พัฒน์ แจ่มมีชัย โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 11/04/2016 14:10:33
33621 ภญ. กาญจนา แก้วมั่ง โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 12/04/2016 13:13:53
33804 ภญ. กาญจนา ชิ้นอร่ามรุ่งเรือง โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ Baxter 20/04/2016 13:50:40
33057 ภญ. กาญจนาพร วิบูลย์ศิริกุล โรงพยาบาลบางปะหัน 19/02/2016 22:22:48
33678 ภก. กิจติพงษ์ ฉลองธรรม โรงพยาบาลชัยภูมิ 18/04/2016 13:16:20
33176 ภญ. กุญช์กิรัณ ผดุงกิจเกิด โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 16/03/2016 10:12:32
33972 ภญ. กุนธิดา จันทร์เทศ โรงพยาบาลราชธานี 23/4/2559 12:31:58
33052 ภญ. กุลดา ฐิติวณิชภิวงศ์ Nichi-Iko (Thailand) Co., Ltd. (Head office) 18/02/2016 17:22:44
33825 ภญ. กุสุมา วรรณโพธิ์พร โรงพยาบาลมหาชัย2 บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 20/4/2559 15:44:27
33126 ภญ. เกศศิริ กิจทองพูล โรงพยาบาลกรุงเทพ 03/03/2016 09:02:45
33199 ภก. เกษมศักดิ์ ลีตะวัฒนกุล ร้านขายยาปักกิ่งฟาร์มา 21/03/2016 14:29:45
33082 ภก. เกียรติวิทู ผดุงม่วงทอง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค 22/02/2016 16:36:03
33666 ภก. เกียรติศักดิ์ ณัฐธนพงศ์ โรงพยาบาลสงขลา 18/04/2016 09:44:24
33225 ภญ. ขนิษฐา แซ่อึ้ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 23/03/2016 16:57:29
33735 ภญ. ขนิษฐา เผ่าทิตธรรม โรงพยาบาลรามคำแหง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด 19/04/2016 13:04:22
33580 ภญ. ขวัญใจ วสุสิริกุล โรงพยาบาลชลบุรี 11/04/2016 11:31:33
33152 ภญ. เขนสิรินทร์ ชูดำ St Mary's Hospital 08/03/2016 16:25:06
33107 ภญ. คนัมพร ลิ้มสกุล โรงพยาบาลเมโย 29/02/2016 14:08:49
33730 ภก. คมกริช อัศวภาดา ร้านยา คืนเงินค่าสมัครสมาชิก 1,000 บาท (สมัครซ้ำ) 19/04/2016 12:22:16
34028 ภก. คมกฤช ศรีไสว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เภสัชดีเด่น 26/4/2559 14:09:03
33850 ภก. คัมภีร์ จิระวิณิจ โรงพยาบาลพระราม9 Baxter 20/04/2016 16:56:44
33186 ภญ. จงดี หวังสงวนกิจ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 18/03/2016 06:02:43
33831 ภญ. จตุพร ใจกล้า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 20/4/2559 15:58:27
33296 ภญ. จรรยา จิตต์ประทุม โรงพยาบาลระนอง 29/03/2016 12:18:41
33274 ภญ. จริยา สุภาพงษ์ โรงพยาบาลกลาง บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 28/03/2016 15:47:42
33987 ภญ. จันทนี ฉัตรวิริยาวงศ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 23/4/2559 14:37:06
33055 ภญ. จันทร์จิรา มณีอินทร์ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 19/02/2016 15:13:57
33268 ภญ. จันทร์เพ็ญ โพธิวรากร โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล 28/03/2016 15:20:19
33376 ภญ. จารี ลิ้มพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวารินชำราบ 01/04/2016 12:36:34
33685 ภญ. จารุณี สวัสดิพละ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 18/04/2016 13:57:19
32980 ภญ. จารุวรรณ ปราโมช ณ อยุธยา โรงพยาบาลคลองลาน 12/02/2016 14:27:29
33318 พ.อ.ภญ. จิดาภา แสงมหาชัย โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 30/03/2016 15:24:22
33839 ภญ. จิตติมา โภคาประกรณ์ โรงพยาบาลเสนา บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 20/4/2559 16:18:53
33675 ภก. จิตติศักดิ์ คำตัน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 18/04/2016 12:55:21
33625 ภญ. จิตปราณี เจริญไพบูลย์ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด 12/04/2016 14:58:34
33683 ภญ. จิตราภรณ์ มณีเรือง โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 18/04/2016 13:52:13
33818 ภญ. จินตนา ณ ถลาง โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 20/4/2559 15:19:59
33674 ภญ. จินตนา เอนกวศินชัย โรงพยาบาลเอกชล 18/04/2016 12:48:31
33139 ภญ. จิรภัทร ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ คลินิคศูนย์แพทย์พัฒนา 07/03/2016 18:03:31
33385 ภญ. จิรวรรณ ขาวแก้ว โรงพยาบาลกันทรลักษ์ 01/04/2016 17:34:10
33125 ภก. จิรัฏฐ์ ภักดีคง โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 03/03/2016 08:51:54
33809 ภญ. จิราวรรณ ลิ้มเลิศสกุล โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ 20/04/2016 14:24:13
33661 ภญ. จีรนุช วงศ์โพธิ์ทอง โรงพยาบาลพญาไท 3 18/04/2016 00:10:13
33573 ภญ. จุฑามณี กรมขุนทด โรงพยาบาลยโสธร 11/04/2016 09:17:19
33054 ภญ. จุฑามาศ บุษบรรณ จุฑามาศเภสัช 19/02/2016 07:36:53
33800 ภญ. จุฑามาศ มุทธากาญจน์ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ Baxter 20/04/2016 13:08:23
33445 ภญ. จุฬีวรรณ สิโรมกุล โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 05/04/2016 09:10:42
33167 ภญ. ฉันทลักษณ์ ศรีไทย โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 14/03/2016 09:28:59
34022 ภญ.รศ.ดร. เฉลิมศรี ภุมมางกูร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 26/4/2559 10:18:05
33253 ภญ. ชนัญชิดา จันทร์ท้วม โรงพยาบาลเจ้าพระยา 26/03/2016 15:21:47
33145 ภญ. ชนัญญา ศิริสุขประเสริฐ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 08/03/2016 13:34:23
33092 ภญ. ชนาภา ทองวิเศษ โรงพยาบาลกรุงเทพ อุดร 24/02/2016 13:05:01
33273 ภญ. ชมภูนุท อมาตยกุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 28/03/2016 15:41:51
33643 ภก. ชยุต ปรัชฌวิทยากร ร้านขายยาอมยิ้มเภสัช 15/04/2016 10:16:35
33181 ภญ. ชลดา อนุสิทธิ์ ร้านยา 17/03/2016 09:05:15
33194 ภญ. ชลธิชา ใจตื้อ โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 21/03/2016 09:26:53
33736 ภญ. ชลธิชา พุทธาพร โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 19/04/2016 13:50:32
33178 ภญ. ชลภัทร เทียมจันทร์ โรงพยาบาลเมโย 16/03/2016 13:14:04
33705 ภญ. ชลาลัย หินชนะ โรงพยาบาลกรุงเทพ 18/04/2016 17:28:10
33099 ภญ. ชลิดา บัวแก้ว ร้านเพื่อนยา 26/02/2016 10:38:44
33686 ภญ. ชลิตา ศิริรักษ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 18/04/2016 14:06:04
33364 ภญ. ชลีวันท์ ใจกลม สถาบันประสาทวิทยา 01/04/2016 08:41:43
33002 ภก. ชัชวาลย์ พานรัตนวดี ร้านคลีนิคยาหาดใหญ่ 13/02/2016 17:58:06
33700 ภญ. ชัญญา เหมเภตรา โรงพยาบาลศิริราช บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด 18/04/2016 16:10:47
33432 ภก. ชัยณรงค์ เบ้ารักษา โรงพยาบาลอุดรธานี 04/04/2016 15:42:03
33805 ภก. ดร. ชัยวัฒน์ คณิตวรานันท์ บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด 20/04/2016 14:04:18
33591 ภก. ชัยวัฒน์ บูรณะชนอาภา มหาวิทยาลัยนเรศวร บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 11/04/2016 14:31:24
34098 ภก. ชาคริส บ้านเหล่า โรงพยาบาลภูเขียว 29/4/2559 10:57:47
33575 ภก. ชานนท์ งามถิ่น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 11/04/2016 10:45:12
33266 ภญ. ชุติกาญจน์ วงค์อินต๊ะวัง โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี 28/03/2016 14:39:53
33814 ภญ. ชุติมณฑน์ อุดมเกียรติกุล โรงพยาบาลวชิรพยาบาล บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด 20/04/2016 14:55:23
33822 ภญ. ชุติมา ใคร่ครวญ โรงพยาบาลบางพลี บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 20/4/2559 15:37:19
33836 ภญ. ชุติมาภรณ์ ไชยสงค์ โรงพยาบาลมหาสารคาม บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 20/4/2559 16:13:59
33239 ภก. ชูศักดิ์ ตั้งจิตยงสิวะ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 25/03/2016 11:55:13
33098 ภญ. โชติมา กันเผือก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 25/02/2016 14:23:20
33702 ภญ. โชติรส เอ้งฉ้วน โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย 18/04/2016 16:41:02
33166 ภญ. ฌาฐิมาฆ์ บัวด้วง โรงพยาบาลสะบ้าย้อย 14/03/2016 09:27:12
33829 ภญ. ฐิฏิการ พันตารักษ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 20/04/2016 15:55:25
33595 ภญ. ฐิติชญา อุดมรัตน์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 11/04/2016 14:52:05
33118 ภญ. ฐิติมา หล่อใจ โรงพยาบาลมหาชัย 2 02/03/2016 17:23:45
33193 ภก. ณรงศักดิ์ ไอยรากาญจนกุล โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 20/03/2016 22:49:44
33147 ภญ. ณัชชา รุ่งโรจน์พานิช โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 08/03/2016 13:49:06
33197 ภญ. ณัฏฐ์เบญจา เชี่ยวชาญธนกิจ วรรณ ฟาร์มาซิส 21/03/2016 13:09:47
33388 ภญ. ณัฐญา ปานสังข์ โรงพยาบาลอู่ทอง 01/04/2016 20:02:24
33133 ภญ. ณัฐธภา ศิลาลาส บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด บจก.โรซ ไทยแลนด์สนับสนุน จะออกเช็คให้รวม 04/03/2016 15:13:54
33827 ภญ. ณัฐมน ใจจันทร์ โรงพยาบาลเวชธานี บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 20/4/2559 15:50:42
33821 ภญ. ณัฐสุดา อัศยเผ่า โรงพยาบาลบางเสาธง บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 20/4/2559 15:27:09
33718 ภญ. ณัฐิยา ยงประพัฒน์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 19/04/2016 09:39:40
33587 ภญ. ดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร 11/04/2016 13:36:44
33495 ภญ. ดวงขวัญ เปรมพินิจพงศ์ โรงพยาบาลสระบุรี บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 06/04/2016 21:09:58
33289 ภญ. ดวงลักษณ์ คงขาว โรงพยาบาลบางบ่อ 29/03/2016 00:18:01
33003 ภญ. ดารณี ไทรงาม - 13/02/2016 18:52:17
33816 ภญ. ดารารัตน์ สำเร็จวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 20/04/2016 14:59:18
33527 ภก. ดุสิต พันละม้าย โรงพยาบาลสตูล 08/04/2016 10:19:46
33694 ภก. ตนุภัทร จำนงค์ศรี โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 18/04/2016 15:14:55
33843 ภก. ทรงยศ ตจสารอุไร โรงพยาบาลพระราม9 Baxter 20/04/2016 16:31:01
33653 ภก. ทรงสิทธิ์ ไกรสมดี โรงพยาบาลราชวิถี 17/04/2016 11:55:10
33131 ภญ. ทรรศชล ปาลิวนิช โรงพยาบาลพบพระ 04/03/2016 12:52:24
33134 ภญ. ทลิยา ลครศรี บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด บจก.โรซ ไทยแลนด์สนับสนุน จะออกเช็คให้รวม 04/03/2016 15:20:00
33662 ภก. ทวีชัย ลี้ยุทธานนท์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 18/04/2016 08:17:33
33590 ภก. ทวีวัฒน์ อาภามาศกุล โรงพยาบาลพญาไท 3 บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด 11/04/2016 14:23:23
33117 ภญ. ทักษิณา ผ่องวุฒิพงศ์ 02/03/2016 15:17:33
33429 ภก. ทัศนัย วงศ์เจริญไชย โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 04/04/2016 14:18:17
33142 ภญ. ทัศนีย์ สอนแจ่ม โรงพยาบาลนครปฐม แจ้งยกเลิก รับเงินคืนหน้างาน รอ บ.ยาลงทะบียนให้ บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 08/03/2016 13:16:00
33421 ภญ. ทิพวรรณ วงเวียน โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 04/04/2016 11:29:59
33180 ภญ. เทพินทร์ ประพฤกษ์ศัย โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 17/03/2016 03:16:06
33868 ภก. เทอดศักดิ์ ภิริยะกากูล โรงพยาบาลราชบุรี บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 21/4/2559 10:34:56
33148 ภญ. ธนนาถ ศรีแสงเงิน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 08/03/2016 14:16:24
33317 ภก. ธนพล วงศ์แก้ว โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 30/03/2016 14:59:51
33218 ภญ. ธนภรณ์ บรรเจิดธรรม โรงพยาบาลสุขุมวิท 23/03/2016 10:53:22
33379 ภก. ธนัฎชา สองเมือง โรงพยาบาลวารินชำราบ 01/04/2016 13:09:58
33251 ภญ. ธนาพร คุ้มสว่าง โรงพยาบาลศิริราช 26/03/2016 11:04:49
33363 ภญ. ธนิตา เขาดี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ชำระเงินโดย ภญ.ทวิเพ็ญ สุทัตตกุล 01/04/2016 08:40:21
33159 ภก. ธนินท์รัฐ สำเริง โรงพยาบาลศิริราช 10/03/2016 04:27:04
33579 ภญ. ธนิศา เล็กน้อย โรงพยาบาลชลบุรี 11/04/2016 11:28:31
33602 ภญ. ธรรมิกา เพ็ญศรีโชติ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 11/04/2016 15:44:49
33163 ภญ. ธัญญรัตน์ สุธาทองไทย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 12/03/2016 10:07:15
33140 ภญ. ธัญวรรณ ชมภูนิมิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 07/03/2016 19:01:47
32995 ภญ. ธันยาภัทร์ ธีร์ชนุตร์ธนากร โอเวอร์ซี 13/02/2016 15:02:20
33812 ภญ. ธิดารัตน์ ทรัพย์วิทยาภัณฑ์ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 20/4/2559 14:29:37
33600 ภญ. ธิติญา โภวาภิรัติ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 11/04/2016 15:29:37
33419 ภญ. ธีรยา มะยะกูล โรงพยาบาลศิริราช 04/04/2016 11:11:48
33175 ภก. ธีรศักดิ์ คงทัพ โรงพยาบาลเมืองพัทยา 15/03/2016 17:10:39
33321 ภก. ธีระภาพ วัฒนธันยาภรณ์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสตียน บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 30/03/2016 18:37:06
33264 ภญ. ธีรีญาณ์ สุวรรณนิโรจน์ โรงพยาบาลอ่างทอง 28/03/2016 13:43:18
33765 ภญ. นงพงา ศรีสวัสดิ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 19/04/2016 17:15:18
33654 ภญ. นภสร สิงห์แก้ว โรงพยาบาลมหาราช 17/04/2016 12:28:30
33150 ภญ. นภัสวรรณ มณีรัตน์ฐากูร โรงพยาบาลอินเตอร์ชลบุรี 08/03/2016 15:06:14
33832 ภญ. นภาลัย ไชยพรหม โรงพยาบาลพิษณุเวช บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 20/4/2559 16:02:37
33492 ภก. นรากรณ์ นราธิกรณ์ฤทธิ์ โรงพยาบาลสระบุรี บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 06/04/2016 18:27:07
33841 ภญ. นริศรา ติปยานนท์ โรงพยาบาลยะลา Baxter 20/04/2016 16:23:05
33221 ภญ. นฤมล คูณเจริญรัตน์ โรงพยาบาลมหาสารคาม 23/03/2016 14:21:36
33043 ภญ. นฤมล ผลรวย ร้านยาสามโคกเภสัช 17/02/2016 14:24:21
33869 ภญ. นลินา เกิดฤทธิ์ โรงพยาบาลเอกชล บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 21/4/2559 10:39:09
33642 ภก. นัฐพล ธีระพันธ์ โรงพยาบาลวิภาวดี 15/04/2016 09:46:14
33795 ภญ. นันทนา ชัยเกียรติ์สุนทร โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 Baxter 20/04/2016 12:07:40
33776 ภญ. นันทนา ไชยศรี โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี 20/04/2016 08:50:41
33728 ภญ. นันทมนต์ เลาหะนันท์ โรงพยาบาลกรุงเทพ 19/04/2016 10:48:08
33333 ภญ. นันทรัตน์ วัฒนผาสุกนนท์ โรงพยาบาลตากสิน บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 31/03/2016 13:02:16
33196 ภญ. นันทวัน เฉลิมพันธ์ชัย โรงพยาบาลวังทอง 21/03/2016 11:54:08
33138 น.ท.หญิง นารีรัตน์ รู้กิจนา กรมแพทย์ทหารอากาศ 07/03/2016 10:21:09
33440 ภญ. น้ำทิพย์ จุติพงษ์ โรงพยาบาลราชวิถี 04/04/2016 22:26:48
33045 ภญ. น้ำทิพย์ บำเพ็ญอยู่ โรงพยาบาลปากท่อ 17/02/2016 16:11:38
33731 ภญ. นิตยา ปฏิกานัง โรงพยาบาลหัวตะพาน 19/04/2016 12:28:21
33029 ภก. นิพนธ์ ลิตาภรณ์ คลินิคศูนย์แพทย์พัฒนา 15/02/2016 14:17:25
33458 ภญ. นิภาพร บุญศรารักษพงศ์ เก็บเงินสดหน้างาน 5/4/2559 13:23:30
33169 ภญ. นุชนาฏ สีแดง โรงพยาบาลห้วยคต 14/03/2016 19:10:38
33815 ภญ. นุชราพร อินทจันทร์ โรงพยาบาลบุณฑริก 20/04/2016 14:57:33
33722 ภญ. นุชรินทร์ คงสิน สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 19/04/2016 10:20:50
33120 ภญ. เนตรศิริ เนตรบุตร โรงพยาบาลมหาชัย 2 02/03/2016 17:32:04
33451 ภญ. เนาวคุณ อริยพิมพ์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 05/04/2016 10:57:04
32846 ภญ. บัวทิพย์ สุขเจริญ โรงพยาบาลนครปฐม 03/02/2016 21:38:54
33719 ภก. บุญช่วย บุญศรารักษพงศ์ เก็บเงินหน้างาน 19/4/2559 9:45:04
33571 ภญ. บุญญารักษ์ บุญทวี โรงพยาบาลยโสธร 11/04/2016 09:00:44
33096 ภญ. บุญรักษ์ ฉัตรรัตนกุลชัย โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 24/02/2016 19:40:30
33116 ภญ. บุษยมาส ขำพรมราช โรงพยาบาลปักธงชัย 02/03/2016 14:51:14
33535 ภญ. บุษรา พุฒทอง โรงพยาบาลบ้านนาเดิม 08/04/2016 15:33:32
33056 ภญ. เบญจมาภรณ์ สังข์สุข โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 19/02/2016 15:21:28
33200 ภญ. เบญจวรรณ จงสมบัติเจริญ โรงพยาบาลปราสาท 22/03/2016 09:45:57
33177 ภญ. ปทิดา รัตนอารีกุล สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16/03/2016 11:15:40
34134 ภญ. ปนิดา ศรีสงคราม โรงพยาบาลราชบุรี บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด 4/5/2559 12:06:38
33594 ภญ. ประคอง วงษ์ภา โรงพยาบาลยโสธร 11/04/2016 14:51:37
33826 พล.ร.ต. ประโพธ เกาสายพันธุ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 20/4/2559 15:47:53
33447 ภญ. ประภัสสร ศุภจิตรานนท์ โรงพยาบาลแพร่ 05/04/2016 09:46:50
33431 ภญ. ประภาพรรณ นุ่มกรรณ์ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 04/04/2016 15:30:51
33838 ภญ. ประภาพรรณ สกุลเหลืองสิริ โรงพยาบาลจักษุรัตนิน 20/04/2016 16:18:16
33760 ภก. ปรัชญา แสงสิมมา โรงพยาบาลเปาโล รังสิต 19/04/2016 16:45:51
33510 ภญ. ปรัศนีย์ รักบำรุง โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 07/04/2016 15:21:15
33866 ภญ. ปราณี ลี้วิริยะ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 21/4/2559 10:34:32
33508 ภก. ปรีดา เบญจนากาศกุล โรงพยาบาลศิริราช 07/04/2016 12:20:13
33989 ภญ. ปรียาภรณ์ เส็งขำ โรงพยาบาลพิจิตร 23/4/2559 14:50:44
33211 ภญ. ปัญญฉัตร ซอสุขไพบูลย์ โรงพยาบาลราชวิถี 23/03/2016 10:29:24
33799 ภญ. ปารมี ภู่ขาว โรงพยาบาลรามคำแหง Baxter 20/04/2016 13:04:57
33544 ภญ. ปาริชาติ สุขสุวรรณ์ สำนักงานงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา 08/04/2016 17:25:25
33837 ภญ. ปิยกาญจน์ จันทราช โรงพยาบาลมหาสารคาม บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 20/4/2559 16:16:13
32885 ภญ. ปิยะรัตน์ เอี่ยมพันธ์ โรงพยาบาลนครปฐม 05/02/2016 16:42:48
34024 ภญ. ปิยะวรรณ กุวลัยรัตน์ โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร 26/4/2559 10:23:20
33087 ภญ. ปิยาภรณ์ สมบัติยานุชิต โรงพยาบาลนาหม่อม 24/02/2016 09:12:27
33548 ภญ. ปิลันธนา เขมะพันธุ์มนัส สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 09/04/2016 09:14:35
33640 ภญ. ปีร์ยามาศ นะพรรัมย์ โรงพยาบาลท่าตูม 14/04/2016 22:25:05
33335 ภก. พงษ์ศักดิ์ คูประเสริฐยิ่ง โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 31/03/2016 13:19:41
34036 ภญ. พนิดา ชิดชอบ โรงพยาบาลเสรีรักษ์ บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัด 26/4/2559 14:43:40
33124 ภญ. พรชนก มนแก้ว โรงพยาบาลศิริราช 02/03/2016 23:34:20
33337 ภญ. พรนลัท เกตุแก้ว โรงพยาบาลรามาธิบดี 31/03/2016 13:28:25
33272 ภญ. พรพรรณ ทวิชชาติวิทยากุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 28/03/2016 15:35:56
33206 ภญ. พรพรรณ ปิติอิสริยาภรณ์ โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว 22/03/2016 17:38:23
33190 ภญ. พรพิมล อรรถพรกุศล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 18/03/2016 23:51:04
33280 ภญ. พรรณี ศรีเบญจภานนท์ โรงพยาบาลธนบุรี 1 บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 28/03/2016 16:15:08
33275 ภญ. พวงเพ็ญ ฤทธีวีรกูล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 28/03/2016 15:53:54
33842 ภญ. พักตร์วิภา ประทีป โรงพยาบาลมงกุฎระยอง บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 20/4/2559 16:28:53
33258 ภญ. พัจยาภรณ์ ปริญญาพงษ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 28/03/2016 08:45:30
33195 ภญ. พัชรนันท์ ประภัสระกุล โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 21/03/2016 09:33:00
32996 ภญ. พัชสิญาภา ธนะสารสมบูรณ์ Health up group 13/02/2016 15:11:20
33360 ภญ. พอ. พิชา คล้ายสิงห์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ทบ. 01/04/2016 01:33:57
33108 ภก. พิเชษฐ์ วิมลวัตรเวที โรงพยาบาลเมโย 29/02/2016 14:15:38
33823 ภญ. พิทิพา วานิชกมลนันท์ โรงพยาบาลสิรินธร บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 20/4/2559 15:39:43
33741 ภญ. พิมพ์ชนก นิลหุต โรงพยาบาลศีขรภูมิ 19/04/2016 14:49:20
33543 ภญ. พิมพ์สาย จินดาสุ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 08/04/2016 16:04:00
33835 ภญ. พิสชา เกษมทรัพย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 20/4/2559 16:10:04
33796 ภญ. เพชรดา ศรีสุพพัตพงษ์ โรงพยาบาลค่ายธนะรัตน์ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 20/04/2016 12:13:37
33355 ภญ. เพชรรัตน์ดา ราชดา โรงพยาบาลมหาสารคาม 31/03/2016 19:41:41
33626 ภญ. เพ็ญทิพย์ รุจิวิวัฒนกุล โรงพยาบาลวิภาวดี บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด 12/04/2016 14:59:22
33840 ภญ. เพ็ญนภา อุทยานรักษา โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 20/4/2559 16:21:39
33712 ภญ. เพ็ญพักตร์ ประสพดี โรงพยาบาลพนา 19/04/2016 07:33:34
33687 ภญ. เพลินตา สิริมานุวัฒน์ โรงพยาบาลตากสิน บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด 18/04/2016 14:30:47
33046 ภญ. เพิ่มพรรณ์ ธนะภาส โรงพยาบาลรัตภูมิ 17/02/2016 18:18:33
33791 ภญ. เพียงเพ็ญ ชนาเทพาพร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ Baxter 20/04/2016 11:50:16
33265 ภญ. เพียงออ สรรพศรี โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี 28/03/2016 14:27:31
34013 ภก. ไพฑูรย์ เผ่าทิตธรรม โรงพยาบาลวิภาราม จ่ายเงินเพิ่ม 2,000 บาท จากที่ลงทะเบียนผิด (สมัครสมาชิกออนไลน์และจ่ายเงิน 1,000 บาท) 25/4/2559 12:13:12
33511 ภญ. ฟาลิตา กรชลกานต์ โรงพยาบาลยโสธร 07/04/2016 15:33:43
33763 ภญ. ภัครธนันสรณ์ พิมพ์ทราย โรงพยาบาลกันทรลักษ์ 19/04/2016 16:56:04
33422 ภญ. ภัททิรา ญาณสมเด็จ โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน 04/04/2016 12:49:29
33699 ภญ. ภัทรินทร์ พิทักษ์โชติวรรณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 18/04/2016 15:54:32
33331 ภก. ภานุพงศ์ สยังกูล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 31/03/2016 10:32:20
33039 ภญ. ภาวินี เรืองเดชาวิวัฒน์ โรงพยาบาลกุดชุม 16/02/2016 22:50:12
33227 ภก. ภาสกร ภิญโญวัฒยากร โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางค 23/03/2016 18:26:49
33269 ภญ. ภิญญาพัชญ์ บำรุงไทยชัยชาญ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 28/03/2016 15:20:44
33576 ภญ. ภิรดี ปิยะมาน โรงพยาบาลชลบุรี 11/04/2016 11:18:10
33104 ภก. มณฑล หลายศิริเรืองไร โรงพยาบาลกรุงเทพ 28/02/2016 19:17:43
33655 ภญ. มณฑา ถิระวุฒิ โรงพยาบาลจะนะ 17/04/2016 12:44:36
33572 ภญ. มณฑาทิพย์ รุ่งศิลป์ โรงพยาบาลพัทลุง 11/04/2016 09:12:21
33598 ภญ. มณีรัตน์ สิทธิเดช โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 11/04/2016 15:20:04
33713 ภก. มนตรี วังพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 1 19/04/2016 08:18:47
33568 ภก. มนตรี วงศ์คำมา โรงพยาบาลเถิน 10/04/2016 23:39:59
33743 ภญ. มลธิชา รวยนิรัตน์ โรงพยาบาลสระบุรี บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด 19/04/2016 15:10:35
33496 ภญ. มลิวัลย์ แจ่มแจ้ง โรงพยาบาลสระบุรี/กลุ่มงานเภสัชกรรม บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 06/04/2016 21:44:43
33192 ภญ. มัชฌิม ทิพจร โรงพยาบาลท่าใหม่ 20/03/2016 20:41:36
33143 ภญ. มุกดา เงินสุทธิชัยพร โรงพยาบาลหัวเฉียว 08/03/2016 13:28:39
33803 ภก. ยงยุทธ โล่ห์ศุภกาญจน์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด 20/04/2016 13:47:43
33707 ภก. ยศพงศ์ ถิระวุฒิ โรงพยาบาลเทพา 18/04/2016 19:38:13
33261 ภญ. ยุคล จันทเลิศ โรงพยาบาลพระปกเกล้า 28/03/2016 11:07:30
33844 ภญ. ยุพา วิภาสวัชรโยธิน โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 20/4/2559 16:31:56
33692 ภญ. ยุภาวดี พิมพโมทย์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 18/04/2016 15:05:36
33788 ภญ. ยุวดี ตันตินุกูล โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ 20/04/2016 11:41:31
33651 ภญ. เยาวเรศ พวงพันธ์ โรงพยาบาลราชวิถี 17/04/2016 01:36:35
33521 ภญ. เยาวเรศ เมฆขยาย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 08/04/2016 08:00:50
33326 ภก. รชานนท์ หิรัญวงษ์ โรงพยาบาลบางละมุง 31/03/2016 09:14:24
33567 ภก. รังษี ศรีมี โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด (เปลี่ยนชื่อจาก ภญ.ปนิดา ศรีสงคราม) 10/04/2016 21:41:54
33549 ภญ. รังสิกานต์ นาคบุรินทร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 09/04/2016 13:29:37
33030 ภญ. ราศรี แซ่โง้ว คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา 15/02/2016 14:43:31
33797 ภญ. ฤดีรัมภา ตันนาภัย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 20/04/2016 12:39:41
33785 ภญ. ลดาวัลย์ ไตรรัตนารัศมี โรงพยาบาลยะลา Baxter 20/04/2016 11:29:57
33102 ภญ. ลลิตภัทร ตรีรัตนพันธ์ โรงพยาบาลศิริราช 27/02/2016 16:15:13
33599 ภญ. ลออรัตน์ เลิศล้ำ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 11/04/2016 15:26:57
33593 ภญ. ลักขณา คล้ายแก้ว โรงพยาบาลสงขลา 11/04/2016 14:48:10
33696 ภญ. วชิยา เพลียซ้าย โรงพยาบาลชัยภูมิ 18/04/2016 15:39:03
33828 ภญ. วณิชยา จั่นพานิช โรงพยาบาลนนทเวช บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 20/4/2559 15:53:11
33746 ภญ. วนิดา มานะกิจจงกล โรงพยาบาลสระบุรี 19/04/2016 15:20:34
33151 ภญ. วรกมล จูงสาย สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 08/03/2016 15:14:09
33109 ภญ. วรมน พิเชียรโสภณ โรงพยาบาลเมโย 29/02/2016 14:22:10
33182 ภญ. วรรณพร อำนาจประเสริฐสุข โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 17/03/2016 11:39:12
33859 ภญ. วรรณวนัช คนสูงดี โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 20/04/2016 19:19:37
33578 ภญ. วรรณี ชัยศิริเพ็ญภาค โรงพยาบาลชลบุรี 11/04/2016 11:25:32
33276 ภญ. วรรณี อิทธิวัฒนกุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 28/03/2016 15:57:06
33613 ภญ. วรวิมล เชิดชูจิต โรงพยาบาลศิริราช 12/04/2016 09:15:49
33551 ภญ. วรัชญา ปฐมบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพ คืนเงินค่าสมัครสมาชิก 1,000 บาท สมัครซ้ำ 09/04/2016 15:34:48
33688 ภญ. วราพร อรรควิทยาพงศ์ โรงพยาบาลอุดรธานี 18/04/2016 14:31:18
33226 ภญ. วราภรณ์ พัลลภชนกนาถ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 23/03/2016 17:11:47
33782 ภก. วรายุทธ อาบสุวรรณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 20/04/2016 10:35:27
33430 ภญ. วลัยพร แปลงมาลย์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 04/04/2016 14:49:32
33817 ภญ. วลีพร พิทักษ์พรพันธุ์ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ 20/04/2016 15:19:36
33771 ภญ. ดร. วัชรินทร์ ไชยถา โรงพยาบาลเชียงแสน 19/04/2016 20:02:47
33334 ภญ. วัชรี วรรณวิโรจน์ โรงพยาบาลสตูล บริษัท ซาโนฟี่ - อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด 31/03/2016 13:16:16
33537 ภญ. วันวิสาข์ สิทธิกูล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 08/04/2016 15:42:43
33179 ภก. วัยวรรธน์ บุณยมานพ โรงพยาบาลสมุทรปราการ 16/03/2016 13:41:09
33309 ภญ. วิชชุตา ศรีภูวงศ์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 30/03/2016 11:58:30
33672 ภก. วิชากร เกื้อก่อยอด โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช 18/04/2016 11:58:07
33083 ภญ. วิทิตตา สีนอเนตร อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาราษฎร์บูรณะ 23/02/2016 11:55:56
33638 ภก. วิบูล รัตนกูล โรงพยาบาลตรัง 14/04/2016 14:14:50
33615 ภญ. วิภาวดี ภูศรีฐาน โรงพยาบาลยโสธร 12/04/2016 09:41:34
33852 ภก. วิมล วิทย์วรนาถ โรงพยาบาลพระราม9 Baxter 20/04/2016 17:00:52
33191 ภญ. วิลาวัลย์ อัธยาจิรกูล โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก เปลี่ยนผู้เข้าประชุม จากเดิท ภญ.วราภรณ์ จันทร์รักษ์ 19/03/2016 06:21:42
33033 ภญ. วิไล พร้อมพลากร โรงพยาบาลลานสัก 16/02/2016 10:14:12
33466 ภญ. วิไลพร ชัยเวชสกุล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 05/04/2016 14:55:21
33300 ภญ. วิไลวรรณ ปริพันธ์ยศ โรงพยาบาลเบตง 29/03/2016 15:27:31
33813 ภก. ศรวัสย์ สุพรรณจิตวนา โรงพยาบาลจักษุรัตนิน 20/04/2016 14:50:49
33830 ภญ. ศรุดา บุญเลิศ โรงพยาบาลนนทเวช บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 20/4/2559 15:56:05
33582 ภญ. ศศิธร คำแก้ว โรงพยาบาลชลบุรี 11/04/2016 11:40:39
33366 ภญ. ศศิธร พงษ์คนึง โรงพยาบาลกรุงเทพ 01/04/2016 09:18:32
32963 ภญ. ศศิราภรณ์ สุธัญญาวัชชัย 11/02/2016 13:36:04
33368 ภญ. ศศิวิมล ทองพั้ว ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 01/04/2016 09:56:02
33756 ภญ. ศิราณี ยงประเดิม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 19/04/2016 16:27:17
33556 ภญ. ศิรินุช ลำล่อง ร้านตรังรวมยา 10/04/2016 08:43:21
33203 ภญ. ศิริพร ฤทธิสร โรงพยาบาลระยอง 22/03/2016 15:53:37
33807 ภญ. ศิริพร จิตต์ไชยวัฒน์ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 20/4/2559 14:18:25
33158 ภญ. ศิริพร แสงขาว โรงพยาบาลเชียงคาน 09/03/2016 14:33:54
33328 ภญ. ศิริรัตน์ กสิณเวทย์ สถาบันธัญญารักษ์ 31/03/2016 09:17:47
33588 น.ต.ภญ. ศิริลักษณ์ บุญมี โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 11/04/2016 13:59:44
33820 ภญ. ศิริลักษณ์ อดกลั้น โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 20/4/2559 15:24:31
33833 ภญ. ศิริวัลย์ ศรีประทีปบัณฑิต โรงพยาบาลอุทัยธานี บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 20/4/2559 16:05:29
32966 ภก. ศุภสัณห์ ตันยศ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 11/02/2016 15:55:07
33563 ภญ. สมจริง เอกผักนาก โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 10/04/2016 14:21:35
33079 ภก. สมชัย ชวาลคุณากร บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) 22/02/2016 11:08:36
33534 ภก. สมพงษ์ จารุอภินันท์ โรงพยาบาลเนินมะปราง 08/04/2016 15:22:35
33775 ภก. สมพล ศิริรัตนพฤกษ์ โรงพยาบาลน่าน 20/04/2016 07:30:06
33520 ภก. สมโภชน์ พรรณรายน์ GSK. 08/04/2016 01:08:34
33858 ภก. สมมารถ วานิชสัมพันธ์ โรงพยาบาลเพชรเวช 20/04/2016 19:15:35
32936 ภญ. สมศรี อมรรุจิ กองคลังยาและเวชภัณฑ์ 08/02/2016 14:43:45
33779 ภก. สรายุทธ รัตโน โรงพยาบาลคลองท่อม 20/04/2016 09:01:29
33623 ภก. สัจจา ศุภรพันธ์ โรงพยาบาลศิริราช 12/04/2016 14:27:56
33418 ภก. สัญชัย ก๊กศรี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 04/04/2016 10:49:09
33168 ภก. สันต์ ดอรอมาน โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 14/03/2016 12:27:22
33806 ภญ. สินีนาถ รัตนกุสุมภ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ Baxter 20/04/2016 14:07:21
33450 ภญ. สิริกัญญา นิรมิตรานนท์ โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 05/04/2016 10:18:19
33489 ภญ. สิริพร วงษ์ศรีทอง โรงพยาบาลตาคลี 06/04/2016 14:06:46
33770 ภญ. สิริวิภา โชติเวศย์ศิลป์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 19/04/2016 19:34:28
33773 ภญ. สิริวิมล ชูแก้ว โรงพยาบาลกรุงเทพ 19/04/2016 22:40:37
33090 ภก. สุกิจ พรพิชญสกุล โรงพยาบาลด่านช้าง 24/02/2016 10:38:08
33267 ดร.ภญ. สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง คืนเงินค่าสมัครสมาชิก สมัครสมาชิกซ้ำ 28/03/2016 14:55:54
33097 ภญ. สุดารัตน์ คำจุลลา โรงพยาบาลมุกดาหาร 25/02/2016 13:48:43
33603 ภญ. สุดารัตน์ จันทนะเปลิน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 11/04/2016 15:51:33
33757 ภญ. สุดารัตน์ ภัทรธารวณิชย์ โรงพยาบาลเปาโล รังสิต 19/04/2016 16:35:54
33553 ภญ. สุทธาทิพย์ ทองเถื่อน เกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด 09/04/2016 16:47:49
33991 ภญ. สุทธิดา โต๊ะทอง โรงพยาบาลบ้านหมี่ 23/4/2559 14:54:05
33313 ภญ. สุทธินี เรืองสุพันธุ์ โรงพยาบาลโนนสูง 30/03/2016 12:54:46
33442 ภก. สุทธิพงษ์ เดชก้อง โรงพยาบาลราชวิถี 04/04/2016 22:50:52
33681 ภญ. สุทธิรัตน์ อินม่วงหิรัญโชติ โรงพยาบาลรามาธิบดี 18/04/2016 13:34:04
33217 ภญ.ผศ.ดร. สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์ คณะเภสัชสาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23/03/2016 10:51:27
33293 ภญ. สุธาศินี หอมจำปา โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 29/03/2016 10:48:10
33630 ภญ. สุธิดา รี้พล โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน 12/04/2016 15:26:18
33682 ภญ. สุนิสา อรุณเจริญรัตน์ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 18/04/2016 13:39:50
33188 ภญ. สุพรรณี บุษมาโร โรงพยาบาลพานทอง 18/03/2016 16:48:25
33665 น.ท.ภญ. สุพัชรี ด่านวรพงศ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ บริษัท บีเอ็ลฮั้ว จำกัด 18/04/2016 09:07:10
33187 ภญ. สุภมาส วังมี โรงพยาบาลละแม 18/03/2016 15:45:38
33659 ภญ. สุภัททิรา สัตบุรุษาวงศ์ โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน 17/04/2016 16:02:35
33689 ภญ. สุภาพร คชายั่งยืน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 18/04/2016 14:41:35
33690 ภญ. สุภาภรณ์ จันทร์ธร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด 18/04/2016 14:57:30
33212 ภญ. สุมณฑา ลีพัฒนากิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 23/03/2016 10:29:34
33857 ภญ. สุมนา รตะเสรี โรงพยาบาลสิริโรจน์ 20/04/2016 18:18:23
33798 ภญ. สุมาพร ไทยเจริญ โรงพยาบาลสระบุรี บริษัท โนวาร์ตีส(ประเทศไทย)จำกัด 20/04/2016 12:54:05
32861 ภญ. สุมาลี ปิยศิริเวช ศูนย์บริการสาธารณสุข7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ 04/02/2016 22:26:39
33359 ภญ. สุมิตรา สุทธิไสย โรงพยาบาลแพร่ 31/03/2016 23:56:19
33680 ภญ. สุมีนตรา พรหมเทศ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 18/04/2016 13:28:16
33717 ภก. สุรพงษ์ ฐานะประสิทธิ์ ร้านมงคลชัยเภสัช 19/04/2016 09:16:52
32957 ภญ. สุรีย์ รอดทอง สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 10/02/2016 14:29:02
33721 ภญ. สุรีย์พร โล่ห์นิมิตร โรงพยาบาลบีเอ็นเอช บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า(ประเทศไทย) จำกัด 19/04/2016 09:56:03
33279 ภญ. สุรีรัตน์ โปวิบูลย์ โรงพยาบาลธนบุรี 1 บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 28/03/2016 16:11:04
33845 ภญ. สุเลขา ตันเวชศิลป์ โรงพยาบาลสตูล บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 20/4/2559 16:40:01
34023 ภก. สุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 26/4/2559 10:20:10
33157 ภญ. สุวิมล เชาวนโยธิน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 09/03/2016 11:38:16
33664 ภญ. สูบัยดะห์ สาและ โรงพยาบาลแว้ง 18/04/2016 09:05:06
33679 ภญ. เสาวนีย์ ชิตไธสง โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 18/04/2016 13:24:19
33671 ภญ. เสาวภา พรรณรายน์ โรงพยาบาลเจ้าพระยา 18/04/2016 11:31:33
33755 ภญ. เสาวลักษณ์ ตั้งตระกูล เทศบาลนครขอนแก่น 19/04/2016 16:08:53
33420 ภญ. เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 04/04/2016 11:23:29
33459 ภญ. แสงทอง ภูริวรางคกูล เก็บเงินสดหน้างานประชุม 5/4/2559 13:23:35
33093 ภญ. แสงโสม สิริทรัพย์วงศ์ โรงพยาบาลบางจาก 24/02/2016 13:12:56
33667 ภญ. หทัยรัตน์ หมื่นยุทธ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 18/04/2016 10:09:39
33051 ภญ. หนึ่งหทัย นาคีสังข์ โรงพยาบาลขุนหาญ 18/02/2016 12:08:29
33772 ภก. อดุลย์ ดอเฮง โรงพยาบาลกรุงเทพ บริษัท แอล จี ไลฟ์ ไซเอนเซส (ประเทศไทย) จำกัด 19/04/2016 22:28:13
33740 ภญ. อธิศา ดำชะอม โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 19/04/2016 14:44:24
33860 ภญ. อนงค์จิตต์ โตวานิชกุล โรงพยาบาลสิรินธร บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด 20/04/2016 20:33:32
33990 ภญ. อนงนาฎ รัตนะ โรงพยาบาลพิจิตร 23/4/2559 14:52:25
33378 ภญ. อนัญญา สองเมือง โรงพยาบาลวารินชำราบ 01/04/2016 13:00:08
33299 ภก. อนุชิต เสริมหัตถกิจ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค 29/03/2016 14:25:57
33500 ภก. อนุพงษ์ วงค์ศรี โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 07/04/2016 07:47:30
33526 ภญ. อภิรมย์ เหล่าเจริญเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ฝ่ายเภสัชกรรม 08/04/2016 09:34:53
33586 ภญ. อมรรัตน์ ชวนไชยสิทธิ์ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 11/04/2016 12:34:36
33094 ภญ. อรนุช พรประทาน โรงพยาบาลกรุงเทพ อุดร 24/02/2016 13:18:35
33171 ภญ. อรวรรณ โพธิ์เสนา โรงพยาบาลศรีบุญเรือง 15/03/2016 14:05:49
33080 ภญ. อรวรรณ อมรทรรศ์ บมจ.ชุมชนเภสัชกรรม 22/02/2016 11:16:45
33737 ภญ. อรสุธี สกุลบริรักษ์ โรงพยาบาลเปาโล รังสิต บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด 19/04/2016 14:05:03
33278 ภญ. อัจฉรา แหลมทอง โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 28/03/2016 16:06:05
33781 ภญ. อัจฉรา เก็ตมะยูร โรงพยาบาลกรุงเทพ 20/04/2016 09:32:40
33454 ภญ. รศ. อัจฉรา อุทิศวรรณกุล คณะเภสัชสาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย 05/04/2016 11:29:26
33530 ภญ. อัจนา พรมจันทร์ โรงพยาบาลเกาะสมุย 08/04/2016 12:26:39
32965 ภญ. อัญชนา คำพิลา โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 11/02/2016 15:41:22
33484 ภญ. อัญชลี เกียรติกวินพงศ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 05/04/2016 22:16:10
33670 ภญ. อัญชลี ไตรทิพย์ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เกร๊ตอิสเทอร์นดรั๊ก คืนเงินส่วนเกิน 1,000 บาท เปลี่ยนชื่อผู้เข้าประชุม เดิมชื่อ ภญ.จินตนา ทรัพย์ส่งเสริม 18/04/2016 10:36:25
33114 ภญ. อัปสร บุญยัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 01/03/2016 15:16:34
33160 ภญ. อัปสร อภิญญาวงศ์เลิศ โรงพยาบาลฮอด 10/03/2016 15:23:23
33213 ภญ. อัษฎาว์ เทพรักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 23/03/2016 10:34:58
33154 ภญ. อาทิตยา มหารงค์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า 09/03/2016 08:30:20
33988 ภญ. อารยา จันโทสถ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 23/4/2559 14:39:01
33277 ภญ. อารี ประสพอัครกิจ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 28/03/2016 16:02:05
33100 ภญ. อารีนา กุลยานันต์ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 26/02/2016 16:55:27
33697 ภก. อารีย์ ตองเรียน โรงพยาบาลราชวิถี บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด 18/04/2016 15:39:16
33695 ภญ. อารีวรรณ ทองขุนดำ โรงพยาบาลควนขนุน คืนเงินค่าลงทะเบียน 1,000 บาท รับเชิญเข้างานรับรางวัลเภสัชกรดีเด่น 18/04/2016 15:38:08
33846 ภญ. อาสิเย๊าะ หมัดบาซา โรงพยาบาลจะนะ บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 20/4/2559 16:42:12
33619 ภก. อุทัย รุ่งสัมพันธ์กุล โรงพยาบาลลำลูกกา 12/04/2016 12:21:53
33414 ภญ. อุษณีย์ คุณากรสิริ โรงพยาบาลอุดรธานี 04/04/2016 08:30:03
33210 ภญ. อุษณีย์ เอกสุวีรพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 23/03/2016 10:20:01
33345 ภก. เอกราช ทอสุข โรงพยาบาลสวี 31/03/2016 15:24:16
33834 ภญ. เอมอัจฉรา วรสาร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 20/4/2559 16:07:38


  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  จดหมายขออนุมัติผู้อำนวยการAnnual Meeting.pdf    2245 192,463 2016-01-22
  กำหนดการประชุม Annual Meeting 2016_ final 7 มีค59.pdf    2938 293,321 2016-03-18
  ใบจองห้องพักโรงแรมโกลเด้นทิวลิป.pdf    1298 168,272 2016-01-22
  ขั้นตอนการชำระ Bill Payment ผ่านiBanking.pdf    864 159,514 2016-01-22
  ขั้นตอนการชำระ Bill Pmt ผ่าน ATM By Comcode.pdf    812 894,828 2016-01-22
  ขั้นตอนการชำระ Bill Pmt ผ่าน Bphone.pdf    586 99,616 2016-01-22
ความคิดเห็นที่ 2 | โดย บุญธรรม ศิลาพัชรนันท์ - 2016-05-10 09:28:13
มีเพิ่มเติมรายชื่อนี้หรือเปล่าครับ
จะได้ตามเรื่องได้ครับ
email: boontham.si@bgh.co.th
ขอบคุณครับ
 
ความคิดเห็นที่ 1 | โดย ภญ.ธัญวรรณ ชมภูนิมิตร - 2016-03-14 15:58:37
โอนเงินค่าลงทะเบียนไปวันที่ 11/3/59 จะขึ้นในระบบวันไหนคะ
ขอบคุณค่ะ
 

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสสามศูนย์เก้าศูนย์จากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *