พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
เรียกเก็บคืนยา BENCLAMIN TABLETS | 1 ก.พ. 2021

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีคำสั่งเรียกเก็บคืนยา BENCLAMIN TABLETS เลขทะเบียน 1A 1596/30 รุ่นการผลิต 90286, 71249 วันที่ผลิต 25/05/2019, 22/01/2018 ตามลำดับ วันหมดอายุ 25/05/2024, 22/01/2023 ตามลำดับ ผลิตโดย บจก.โปลิฟาร์ม เนื่องจากผลวิเคราะห์ในหัวข้อการละลาย (Dissolution) ผิดมาตรฐาน

เอกสารแนบ
  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  เรียกเก็บคืนยา_BECLAMIN.pdf    12 1,929,195 2021-02-01


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสเก้าหนึ่งเก้าสามจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *