พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
เรียกเก็บคืนยา ZERBAXA | 25 ม.ค. 2021

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีคำสั่งเรียกเก็บคืนยา ZERBAXA เลขทะเบียน 2C 18/60 (NC) รุ่นการผลิต SP15038, T005507 และ T008764 วันที่ผลิต 18/07/2018, 20/09/2019, 17/09/2019 ตามลำดับ วันหมดอายุ 31/12/2020, 28/02/2022, 28/02/2022 ตามลำดับ ผลิตโดย STERI-PHARMA, LLC สหรัฐอเมริกา ผู้นำเข้า บจก.เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) เนื่องจากผู้ผลิตได้ตรวจสอบยา ZERBAXA ที่ผลิตในเดือน กรกฎาคม กันยายน และตุลาคม 2563 พบเชื้อ Ralstonia pickettii ใน 5 จาก 7 รุ่นการผลิต แม้ว่าผลวิเคราะห์ความปราศจากเชื้อของยา 3 รุ่นการผลิต ที่มีการนำเข้าและจำหน่ายในประเทศไทยจะผ่านเกณฑ์ แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใช้อุปกรณ์และกระบวนการผลิตเดียวกันทั้งหมด ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหาคุณภาพยาที่อาจเกิดการปนเปื้อน ผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร จึงมีการระงับการจำหน่าย และเรียกเก็บคืนยาในรุ่นการผลิตที่อาจได้รับผลกระทบ


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสแปดเจ็ดแปดศูนย์จากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *