พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 | 11 ม.ค. 2018

กฎกระทรวงฉบับนี้มีสาระสำคัญ คือ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงิื่อนไขในการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 และการย้าย เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มสถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ผู้ที่มีความประสงค์จะมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 เพื่อใช้ในการบำบัดรักษาโรคและจ่ายให้กับผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยของตน ต้องขอรับใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประภท 2 และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานท่านได้ใช้ประโยชน์ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ทาง http://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/Pages/Main.aspx


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสสองห้าเก้าเจ็ดจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *