:: กระดานสนทนา > เภสัชกรรมโรงพยาบาล > ประกาศให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรม
ประกาศให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรม
จำนวนผู้อ่าน 2754 ครั้ง
  ภญ. เกศนภา ถาวร Posted: 2007-03-12 14:48:14
เจ้าของกระทู้
203.154.48.14

แก้ไข
ลบกระทู้
Call for Innovative Pharmacist-based Smoking Cessation Service Program
ประกาศให้ทุนสนับสนุนโครงการหรือนวัตกรรมการให้บริการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรโรงพยาบาล
เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ ขอเชิญชวนเภสัชกรโรงพยาบาลผู้สนใจเขียนโครงการหรือนวัตกรรมเกี่ยวกับการให้บริการเลิกบุหรี่ ความยาว 2 – 3 หน้ากระดาษ A4 โดยโครงการมีรายละเอียดของโครงการครอบคลุมถึง
-         เหตุผลที่ทำให้เภสัชกรและทีมงานเกิดความสนใจที่จะพัฒนานวัตกรรมการให้บริการเลิกบุหรี่
-         นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นนี้เภสัชกรมีบทบาทอย่างไร
-         ระยะเวลาการดำเนินโครงการ
-         งบประมาณที่ใช้
-         ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ
-         วิธีการวัดผลสำเร็จของโครงการ
โดยโครงการดังกล่าวไม่จำกัดเป็นเพียงการให้บริการโดยเภสัชกรเท่านั้น แต่ยังอาจรวมถึงการให้บริการในลักษณะสหสาขาวิชาชีพก็ได้ 
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ: โครงการที่เสนอขอรับทุนต้องมีกำหนดเวลาสินสุดโครงการไม่เกิน
เดือน ตุลาคม 2550
 
งบประมาณและจำนวนโครงการที่สนับสนุน: โครงการละ 25,000 – 50,000 บาท จำนวน 2-4 โครงการ
การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
            เภสัชกรผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดส่งโครงการมายัง ภญ. เกศนภา  ถาวร 15 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 โทร 089-7013032 หรือ ทาง E-mail address: gthavorn@yahoo.com หมดเขตรับโครงการวิจัย วันที่ 1 พฤษภาคม 2550