:: กระดานสนทนา > กลุ่มเภสัชกรสาขาโรคมะเร็ง > ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรมชุดใหม่
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรมชุดใหม่
จำนวนผู้อ่าน 4347 ครั้ง
  chertkiat Posted: 2006-11-26 20:17:48
เจ้าของกระทู้
203.157.45.68

แก้ไข
ลบกระทู้

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรมชุดใหม่อย่างไม่เป็นทางการ

ใช้สิทธิ์ ประมาณ 4 พัน (3.9 กว่าๆ) คิดเป็นประมาณ 20% ของผู้มีสิทธิออกเสียง
ผู้ลงคะแนนส่วนใหญ่ มีเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ อยู่ในช่วง 4000 - 6000 รองลงมาเป็นเลขที่ ตำกว่า 3000 ที่น้อยมากคือผู้มีสิทธิออกเสียงส่วนใหญ่ ตั้งแต่ 8000 - 22000

ผู้ได้รับการเลือกตั้ง (ยังไม่เรียงคะแนน) ได้แก่

5 ภก.ศ.(พิเศษ)ดร.ภาวิช  ทองโรจน์ ภ.1741
7 ภญ.ดร.พัชราภรณ์  ปัญญาวุฒิไกร ภ.5402
8 ภญ.รศ.ดร.สุชาดา  ชุติมาวรพันธ์ ภ.3315
11 ภก.ดร.อภิสิทธิ์  ฉัตรทนานนท์ ภ.5855
16 ภก.วิศิษฏ์  ประวีณวงศ์วุฒิ ภ.1455
17 ภก.ทวีพงษ์  เทียมสุวรรณ ภ.1413
22 ภก.ธีรวุฒิ   พงศ์เศรษฐไพศาล ภ.3716
25 ภญ.รศ.ดร.อุบลทิพย์   นิมมานนิตย์ ภ.1987
29 ภก.รศ.ดร.วิทยา  กุลสมบูรณ์ ภ.4061
32 ภญ.รุ่งทิวา  หมื่นปา ภ.6491
33 ภญ.รศ.ดร.จิราพร   ลิ้มปานานนท์ ภ.2118
34 ภก.ภาณุโชติ   ทองยัง ภ.6245

ทั้งหมดลงสมัครในทีม กระจาย 3 ทีม ไม่มีผู้สมัครอิสระ ได้รับการเลือกตั้ง

เป็นอาจารย์ (และอดีต)                5 ท่าน
เป็นเภสัชกรโรงพยาบาล               1 ท่าน
เป็นเภสัชกรชุมชน                      1 ท่าน
เป็นเภสัชกรโรงงาน (เจ้าของธุรกิจยา) 1 ท่าน
เป็นเภสัชกร สสจ.                     1 ท่าน
เป็นเภสัชกรการตลาด                  1 ท่าน
เป็น (อดีต) ข้าราชาการ อย.          1 ท่าน
เป็นนักวิชาการนักวิจัยอิสระ            1 ท่าน

ต้องขอแสดงยินดีกับว่าที่กรรมการสภาเภสัชกรรมชุดใหม่  และขอให้เร่งสร้างผลงานโดยเร็ว
โดยเฉพาะประเด็นที่มีผู้ใช้สิทธิ์น้อย.....ต้องหาทางแก้ไขโดยรีบด่วนครับ.....เช่น 1.  ขอให้ตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นได้ของการเปลี่ยนรูปแบบการเลือกตั้งสภาเภสัชกรรมทันที 
โดยมีรูปแบบที่ผมเสนอเป็นตุ๊กตาเบื้องต้นดังนี้

           -  ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการหน่วยเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรมประจำจังหวัด
           -  ให้มีการ Update ฐานข้อมูลเภสัชกรใหม่  โดยหน่วยดังกล่าวโดยจัดทำฐานข้อมูลระบบ Online  และ Update  อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
           -  การออกและจัดส่งบัตรเลือกตั้งให้เภสัชกร  กระทำโดยหน่วยเลือกตั้งประจำจังหวัด  ตามหมายเลขใบประกอบวิชาชีพที่ได้ Update ฐานข้อมูลไว้
           -  กำหนดช่วงระยะเวลาหาเสียงให้มากกว่านี้เช่น 60 วันหลังได้เบอร์  เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ศึกษาหาข้อมูลในตัวผู้สมัคร  ( ปัจจุบันระยะเวลาสั้นมาก  บางคนได้รับบัตรเลือกตั้งเกือบในวันท้าย ๆ  )
           -  การลงคะแนนให้ส่งบัตรเลือกตั้งของเภสัชกรจังหวัดใดให้ส่งไปรวมที่หน่วยเลือกตั้งประจำจังหวัดนั้น  จากนั้นหน่วยย่อยส่งหีบแต่ละจังหวัดไปนับคะแนนรวมที่สภาเภสัชกรรมส่วนกลาง
           -  การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัช ฯ สามารถลงคะแนนแบบ  Online ทาง Website ได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้อยู่ห่างไกล , ศึกษาต่อต่างประเทศ หรือ ผู้ที่สะดวกวิธีนี้  โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยป้องกันการลงทะเบียนซ้ำซ้อน  เช่น  กำหนดให้มีรหัสผ่านประจำตัว , กำหนดให้ลงคะแนน Online  ก่อนปิดหีบที่จังหวัด 3 วัน  เพื่อเช็คความซ้ำซ้อนการลงคะแนน
          -  การส่งโบร์ชัวร์หาเสียงผู้สมัครบางทีมหรือบางคนแนบไปพร้อมกับบัตรเลือกตั้ง  ผมแล้วแปลก ๆ ดูแล้วไม่โปร่งใสกับผู้สมัครทุกคน  เหมือนเป็นการชี้นำ หากมีผู้สมัครเพียงไม่กี่รายส่งแนบไปได้  ผมถามว่าแล้วผู้สมัครท่านอื่นที่เขาไม่ได้ส่งแนบไปจะเป็นธรรมกับเขาไหม   ผู้สมัครทุกคนควรเริ่มที่ศูนย์เท่ากันหมด  ถ้าจะส่งโบร์ชัวร์หาเสียงควรส่งด้วยตัวเอง  เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดยืนและความตั้งใจของผู้สมัครเพราะผมคิดว่าหากคุณไปเลือกตั้งในสนามระดับชาติ   แล้วกรรมการหน่วยเลือกตั้งแนบบัตรแนะนำตัวผู้สมัครท่านหนึ่งให้พร้อมกับบัตรลงคะแนน  คุณจะคิดอย่างไร  ขนาดเลือกตั้งใหญ่ครั้งที่แล้วมีการอนุญาตให้ปิดประกาศเบอร์ผู้สมัครบางคนในคูหาเลือกตั้งได้  ยังเกิดเป็นเรื่องถึงขนาดเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ศาลสั่งให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ
          -  ผู้ที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งควรให้ได้รับสิ่งจูงใจบางอย่าง เช่น ได้ CPE Credit  เนื่องจากถือว่ามีการเรียนรู้ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเกิดขึ้นแล้ว และเป็นการปฏิบัติจริงด้วย 

                                    

2.  ขอให้ตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นได้ของการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของกรรมการเภสัชกรรม  ว่าสัดส่วนควรจะเป็นอย่างไร 
          -   ทั้งเป็นโดยตำแหน่ง  และส่วนที่มาจากการเลือกตั้ง 
          -   สัดส่วนในแต่ละสาขาการประกอบอาชีพ  ทั้งวิชาการและวิจัย , โรงพยาบาล , โรงงานอุตสาหกรรม , คุ้มครองผู้บริโภค ,  ร้านยา  อื่น ๆ  ฯลฯ 

3.  ทั้งนี้ทั้งนั้นสภาเภสัชต้องเปิดเวทีให้เภสัชกรมีส่วนร่วมในรูปแบบดังกล่าวทุกกระบวนการ เช่น
          -   การทำเภสัชพิจารณ์ในรูปแบบการของการทำวิจัยเชิงสำรวจ
          -   การเปิดเวทีสาธารณะเภสัชเป็นรายภาค 
          -   อื่น ๆ  ฯลฯ 

.....ที่ผ่านมาแล้วขอให้ถือเป็นบทเรียนการเรียนรู้ร่วมกัน  แต่ที่จะผ่านไปข้างหน้าขอให้พวกเราเดินไปด้วยกัน  อย่าทิ้งช่วงห่างระหว่างตัวแทนและสมาชิก.....หากมันจำเป็นต้องแก้กฎหมายและระเบียบที่ใช้อยู่ปัจจุบันเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปในทางที่ดี  มันก็ต้องแก้ครับ  ทุกอย่างเราเขียนเองทำไมเราจะแก้มันไม่ได้.....วันนี้ไม่มีแบ่งพวกเขาและพวกใครครับ
.....มีแต่เพียงพวกเราเท่านั้น........


ภ.ก.เชิดเกียรติ  แกล้วกสิกิจ 
กรรมการกลุ่มเภสัชกรผู้บริบาลทางเภสัชกรรมผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ แห่งประเทศไทย                       
Pharmacist Initiative for Patients Living  with HIV/AIDS (Thailand) ( PIPHAT )
http://dpc9.ddc.moph.go.th/piphat/