:: กระดานสนทนา > เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับสมาคม > แนะนำนโยบายของกลุ่มเภสัชกรกลุ่มหมายเลข 17 ถึง 28
แนะนำนโยบายของกลุ่มเภสัชกรกลุ่มหมายเลข 17 ถึง 28
จำนวนผู้อ่าน 3281 ครั้ง
  Sompong Posted: 2006-11-09 16:37:58
เจ้าของกระทู้
125.24.6.200

แก้ไข
ลบกระทู้
เรียนพี่ น้องเภสัชกรทุกท่าน
 
เนื่องด้วยขณะนี้ก็ใกล้ช่วงเวลาของการเลือกตั้งสภาเภสัชกรรมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะดำเนินในช่วงระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม - 24 พฤศิกายนนี้ ทางจากกลุ่มเภสัชกรแนวใหม่ จึงขออาสาสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกเป็น สมาชิกสภาเภสัชกรรม โดยมุ่งเน้นการเปลียนแปลงให้วิชาชีพเภสัชกรรม เจริญก้าวหน้าและมีบทบาทในสังคมมากขึ้น โดยมี
นโยบายหลัก 10 ประการดังนี้
1. ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง ( CPE) และยังคงส่งเสริมให้ใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชนิดถาวรต่อไป
2. ส่งเสริมจริยธรรมของวิชาชีพแทนการควบคุมวิชาชีพ
3. ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
4. เพิ่มบทบาทให้เภสัชกรในสถานบริการสาธารณสุขทั้งปริมาณและคุณภาพ
5. ไม่สนับสนุนการแยกสาขาประเภทใบอนุญาตโรคศิลปะ
6. ทบทวนนโยบายที่มีผลกระทบต่อเภสัชกรอุตสาหกรรมยา เช่น เรื่อง PICS, FTA
7. ผลักดันให้ร้านยาเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพอย่างจริงจัง
8. จัดหาทุนให้เภสัชกรเปิดร้านยา
9.  ปรับปรุงโครงสร้างการทำงานและสถานที่
10. กระจายงานของสภาเภสัชกรรมอย่างเป็นระบบและอิสระ
หากท่านเห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าวข้างต้น ทางกลุ่มฯใคร่ขอการสนับสนุนจากท่านในการเลือกหมายเลข 17 ถึง 28 ทั้งกลุ่มเพื่อสามารถผลักดันนโยบายได้อย่างเต็มที่ และกรุณากระจายข้อความหรือนโยบายที่ท่านสนับสนุนนี้ให้กับพี่ น้องเภสัชกรที่ท่านรู้จัก จักเป็นพระคุณอย่างสูง
 
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
กลุ่มเภสัชกรแนวใหม่
หมายเลข 17 ถึง 28