วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ฉบับที่ : supp./19
page 1  Of 1  page(s)    จากทั้งหมด 9 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2552 ปีที่ 19 ฉบับเสริม (พฤษภาคม 2552)
TJHP
supp./19   29 พ.ค. 2009   SVol19P01-P08.pdf   3144
ประสิทธิผลของการพัฒนาระบบความปลอดภัยในการใช้ยาเพื่อลดความรุนแรงและความคลาดเคลื่อนทางยาในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งที่เข้ารับการรักษา
กมลเนตร จิระประภูศักดิ์,ภ.บ., ภ.บ.(บริบาลเภสัชกรรม); รัตนาภรณ์ ใยชื่น พย.บ., พย.ม.
supp./19   29 พ.ค. 2009   SVol19P09-P17.pdf   3842
สาเหตุและการยอมรับของแพทย์ในการส่งตรวจติดตามระดับยากันชักในงานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
กฤติกา นาคอริยกุล, ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)
supp./19   29 พ.ค. 2009   SVol19P18-P25.pdf   3171
ปัญหาที่เกิดจาการใช้ยาในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
มัทนียา ภู่เกษร, ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)
supp./19   29 พ.ค. 2009   SVol19P26-P36.pdf   4092
การประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาลชุมชน
อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์, ภ.ม.; รัตนาภรณ์ ชินพันธ์, ภ.บ.; พนานันท์ ศรีแสงเมือง, ภ.บ., รป.ม.; ปนัดดา ตั้งจ
supp./19   29 พ.ค. 2009   SVol19P37-P47.pdf   3760
การพัฒนาระบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Development of Medication Error Program for Reporting
supp./19   29 พ.ค. 2009   SVol19P48-P57.pdf   3971
การประเมินผลการประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซลในงานบริบาลทางเภสัชกรรม ณ คลินิกผู้ป่วยเด็กเอชไอวี
ธนิษฐา อุดมพานิช, ภ.บ., บธ.ม.
supp./19   29 พ.ค. 2009   SVol19P58-P67.pdf   3709
การประเมินผลการบริหารคลังยาในโรงพยาบาลเขตภาคกลาง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พงศ์ขจร ศุภสิริวิทยา, ภ.บ., ส.ม.
supp./19   29 พ.ค. 2009   SVol19P68-P78.pdf   3839
พฤติกรรมและความเข้าใจของผู้ปกครองต่อการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดผงแห้ง
สายพิณ สายดำ, ภ.บ.; นุจรี ประทีปะวณิช, ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม), ป.ร.ด.
supp./19   29 พ.ค. 2009   SVol19P79-P89.pdf   3914