วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ฉบับที่ : supp./17
page 1  Of 1  page(s)    จากทั้งหมด 9 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ต้นทุนโดยตรงจากการใช้ยาสเตียรอยด์โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ในประเทศไทย
TJHP
supp./17   11 ก.ย. 2007   10-16.pdf   5877
การวัดงานโดยใช้เทคนิคการจับเวลาในงานเภสัชกรรม
TJHP
supp./17   11 ก.ย. 2007   17-26.pdf   7525
การพัฒนาโปรแกรมการเก็บข้อมูลและประมวลผลการใช้การบริบาลทางเภสัชกรรมบนหอผู้ป่วย ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์แอคเซส
TJHP
supp./17   11 ก.ย. 2007   27-38.pdf   8132
ประสิทธิผลของระบบเผ้าระวังเพื่อลดความรุนแรงของการแพ้ยาในผู้ป่วยที่ได้รับยาครั้งแรก
TJHP
supp./17   11 ก.ย. 2007   39-46.pdf   8298
การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
TJHP
supp./17   11 ก.ย. 2007   47-57.pdf   12777
การติดตามระดับซีรัมครีเอตินินและโปแตสเซียมในเลือดผู้ป่วยที่ได้รับยาในกลุ่ม ACEIs และ/หรือ ARBs: กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและโรคเบาหวาน
TJHP
supp./17   11 ก.ย. 2007   58-67.pdf   15423
การใช้ยาตามแนวทางการรักษาแบบทุติยภูมิในผู้ป่วยกลุ่มอาการโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน
TJHP
supp./17   11 ก.ย. 2007   68-76.pdf   5898
แนวโน้มค่าใช้จ่ายด้านยาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
TJHP
supp./17   11 ก.ย. 2007   77-88.pdf   5920
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ปี 2550 ฉบับที่ 17 (เสริม)
TJHP
supp./17   11 ก.ย. 2007   01-09.pdf   4774