วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ฉบับที่ : 3/23
page 1  Of 1  page(s)    จากทั้งหมด 7 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 3
TJHP
3/23   1 ก.ย. 2013   No3Vol23P129-134.pdf   8793
ผลการพัฒนากระบวนการประสานรายการยาผู้ป่วยในโรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่ง
ปัญญฉัตร ซอสุขไพบูลย์
3/23   1 ก.ย. 2013   No3Vol23P135-146.pdf   2839
ความคิดเห็นของทีมสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลที่มีต่อบทบาทและสมรรถนะที่เภสัชกรครอบครัวพึงมี
วิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์, ธันย์ชนก สินไชย, ปราญ ชลีศรีศฤงคาร, ปรียานุช พรมตุ่น, ภัทรพล ฐิตพงษ์
3/23   1 ก.ย. 2013   No3Vol23P147-162.pdf   2211
การประเมินการทำงานของไต
ศยามล สุขขา
3/23   1 ก.ย. 2013   No3Vol23P163-174.pdf   2849
รายงานกรณีศึกษา : อาการดีซ่านที่เกิดจากยา
พลอยลาภ เลิศวิภาภัทร, ผุสดี ปุจฉาการ
3/23   1 ก.ย. 2013   No3Vol23P175-182_edit.pdf   3135
พิษวิทยาของยาบำรุงเลือดที่มีธาตุเหล็ก
ธนกร ศิริสมุทร
3/23   1 ก.ย. 2013   No3Vol23P183-186.pdf   3303
Index วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 3
TJHP
3/23   1 ก.ย. 2013   No3Vol23P187-188 Index.pdf   2695