วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ฉบับที่ : 3/20
page 1  Of 1  page(s)    จากทั้งหมด 8 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 3
TJHP
3/20   1 ก.ย. 2010   No3Vol20P181-188.pdf   3747
การพัฒนายาน้ำใสมอร์ฟีนเข้มข้นชนิดรับประทาน: การตั้งตำรับยาและการประเมินความคงสภาพ
เดชพล ปรีชากุล, Ph.D.; ขนิษฐา ตันติศิรินทร์, ภ.ม; ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล, ภ.ม; รพิพรรณ สมัยพัฒนา; ฐิศ
3/20   1 ก.ย. 2010   No3Vol20P189-198.pdf   4080
ขนาดยาวาร์ฟารินที่เหมาะสม ปัจจัยที่ใช้ในการทำนายขนาดยาและปัจจัยที่ส่งผลให้ไม่ได้ INR ตามเป้าหมาย
สุกัลยา ธรรมวันตา, ภ.บ.; รุ่งทิวา หมื่นปา, ปร.ด.
3/20   1 ก.ย. 2010   No3Vol20P199-209.pdf   5511
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการเสริมโครเมียมนิโคติเนตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
สุวาที รักษ์บริสุทธิ์ศรี, ภ.ม.; อรอนงค์ กังสดาลอำไพ, Ph.D.; ลินนา ทองยงค์, D.Sc.; ธิติรัตน์ ปานม่วง,
3/20   1 ก.ย. 2010   No3Vol20P210-220.pdf   3206
ขนาดของยา Pyrazinamide และอุบัติการณ์การเกิดพิษต่อตับ
อนงนุช อ้นพุ่ม, ภ.บ.
3/20   1 ก.ย. 2010   No3Vol20P221-231.pdf   4166
การประเมินการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชสนเทศของนิสิต/นักศึกษา เภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4
อุษณีย์ คุณากรสิริ, ภ.บ.
3/20   1 ก.ย. 2010   No3Vol20P232-245.pdf   3782
ยากันชักรุ่นใหม่: แนวทางการพัฒนาสำหรับผู้ป่วยโรคลมชัก
ธนกร ศิริสมุทร ภ.ม. (เภสัชวิทยา)
3/20   1 ก.ย. 2010   No3Vol20P246-253.pdf   5699
  บทความการศึกษาต่อเนื่อง
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว
ภูขวัญ อรุณมานะกุล, ภ.บ., วท.ม.(เภสัชศาสตร์), Pharm.D.
3/20   1 ก.ย. 2010   No3Vol20P254-268.pdf   7099