วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ฉบับที่ : 3/19
page 1  Of 1  page(s)    จากทั้งหมด 9 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 3
TJHP
3/19   31 ธ.ค. 2009   No3Vol19P181-188.pdf   3725
ผลของฟรักโทโอลิโกซาคคาไรด์ต่อภาวะท้องผูกในผู้ป่วยเด็ก
พัชรินทร์ วิจิตรเวียงรัตน์, ภ.ม.* ; สุญาณี พงษ์ธนานิกร, ส.ด.*; นิยะดา วิทยาศัย พ.บ.**
3/19   31 ธ.ค. 2009   No3Vol19P189-198.pdf   3491
การมีส่วนร่วมของเภสัชกรในการป้องกันความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยาในผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์
ฐิติมา พยัฆศิริ, ภ.บ.*; วิทยา กุลสมบูรณ์ , Ph.D.**
3/19   31 ธ.ค. 2009   No3Vol19P199-209.pdf   4018
ผลการมีส่วนร่วมของเภสัชกรในการส่งเสริมการนำแนวทางปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันลงสู่การปฏิบัติทางคลินิก
อุไลลักษณ์ เทพวัลย์, ภ.ม.*; จินดา ประจญศานต์, ภ.บ.*; นัฏการนต์ แกมกล้า, ภ.บ.*; ณัฐกานต์ ทัศนาวิวัฒน
3/19   31 ธ.ค. 2009   No3Vol19P210-218.pdf   3686
ผลกระทบของระบบเบิกจ่ายตรงต่อค่าใช้จ่ายด้านยาในผู้ป่วยนอกโรคหัวใจและหลอดเลือดภายใต้สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ทวีศักดิ์ มโนมยิทธิกาญจน์, ส.ม. (การบริหารสาธารณสุข)*; เอื้อมเดือน ประวาฬ, Ph.D**; ภัทรพร ตั้งสุจริ
3/19   31 ธ.ค. 2009   No3Vol19P219-227.pdf   3369
การวัดผลการให้คำปรึกาาด้านยาแก่ผู้ป่วยโรคหืด
ลักขณา คล้ายแก้ว, ภ.ม.*
3/19   31 ธ.ค. 2009   No3Vol19P228-236.pdf   4277
การนำยาเด็กโตรเมโธฟานไปใช้ในทางที่ผิด
ธนกร ศิริสมุทร, ภ.ม. (เภสัชวิทยา)*
3/19   31 ธ.ค. 2009   No3Vol19P237-242.pdf   3950
โรคและยาใหม่ : Itopride
ภูมิใจ อ่างแก้ว, ภ.บ, M.S (Nutrition)*
3/19   31 ธ.ค. 2009   No3Vol19P243-245.pdf   4637
  บทความการศึกษาต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของยาต้านเอชไอวีและแนวทางการพัฒนายาใหม่
พีรยศ ภมรศิลปธรรม, Ph.D.,คุ้มขวัญ ภมรศิลปธรรม, ภ.ม.(เภสัชกรรม),วรวิทย์ ตั้งวิไล ภ.ม.(เภสัชวิทยา)
3/19   31 ธ.ค. 2009   No3Vol19P246-262.pdf   6906