วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ฉบับที่ : 3/18
page 1  Of 1  page(s)    จากทั้งหมด 8 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2551 ปีที่ 18 ฉบับที่ 2
TJHP
3/18   19 ก.พ. 2009   No3Vol18P233-240.pdf   3711
ประสิทธิผลและบทบาทของเภสัชกรในทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ณ หอผู้ป่วย
กรรณิกา ปัญญาภูม, ภ.ม;. รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์, Ph.D.; ชบาไพร โพธิ์สุยะ, M.Sc.; ชิดชนก เรือนก้อน, M.P.M
3/18   19 ก.พ. 2009   No3Vol18P241-251.pdf   30916
ผลของการนำระบบกระจายนาแบบยูนิตโด๊สมาใช้ในโรงพยาบาลชุมชน
เชาวรัตน์ จันสุกสี, สงวนลือเกียรติบัณฑิต
3/18   19 ก.พ. 2009   No3Vol18P252-264.pdf   3963
การสำรวจการปฏิบัติงานและปริมาณงานบริการเภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชน
ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, กิตติ พิทักษ์นิตินันท์
3/18   19 ก.พ. 2009   No3Vol18P265-277.pdf   4011
ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Hospital Information Management ในานบริหารเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
น้องเล็ก บุญจูง, ส.เรืองฤทธิ์ สินธู
3/18   19 ก.พ. 2009   No3Vol18P278-290.pdf   5106
การวินิจฉัยทางเภสัชกรรม : What is Missing in Drug Use Process?
ปรีชา มนทกานติกุล
3/18   19 ก.พ. 2009   No3Vol18P291-295.pdf   4463
โรคและยาใหม่ : Ibandronic Acid
พาขวัญ ปุณณุปูรต
3/18   19 ก.พ. 2009   No3Vol18P296-302.pdf   4930
  บทความการศึกษาต่อเนื่อง
ยาที่ใช้ในการรักษาภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด
นิสา เลาหพจนารถ ภ.ม.
3/18   18 ก.พ. 2009   No3Vol18P305-318.pdf   14353