วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ฉบับที่ : 2/29
page 1  Of 1  page(s)    จากทั้งหมด 8 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2562 ปีที่ 29 ฉบับที่ 2
TJHP
2/29   1 พ.ค. 2019   No2Vol29P65-78.pdf   38
การศึกษาการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจส่วนบนและอวัยวะใกล้เคียง ณ โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง
อัชฏา เหมะจันทร, สุภาพร คชายั่งยืน, ภารดี มาศมาลัย, เทพนรินทร์ ช่างประเสริฐ, นครินทร์ อุตรพงษ์
2/29   1 พ.ค. 2019   No2Vol29P79-90.pdf   52
Chloroquine- and hydroxychloroquine-induced retinopathy: Review and case report
ภัทราภา ขุนศักดิโยดม
2/29   1 พ.ค. 2019   No2Vol29P91-102.pdf   36
กรณีศึกษาภาวะพิษจากสารหนู
พรชนก มนแก้ว
2/29   1 พ.ค. 2019   No2Vol29P103-117.pdf   35
Canagliflozin กับการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ศิรฎา สุขเจริญ
2/29   1 พ.ค. 2019   No2Vol29P118-135.pdf   87
ความสัมพันธ์ของยากลุ่ม fluoroquinolones กับการเกิดโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองหรือฉีกขาด
พิชญ์ภา พยุงพันธ์, กนกกร เกิดผล
2/29   1 พ.ค. 2019   No2Vol29P136-152.pdf   133
การเตรียมยาโดยใช้ elastomeric pump สำหรับบริหารยาเคมีบำบัดที่บ้าน
ปถมาภรณ์ ตั้งธีระคุณ
2/29   1 พ.ค. 2019   No2Vol29P153-165.pdf   102
  บทความการศึกษาต่อเนื่อง
ยาบีบหลอดเลือดและยากระตุ้นหัวใจ
วรพงศ์ เรืองสงค์
2/29   1 พ.ค. 2019   No2Vol29P166-186.pdf   34