วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ฉบับที่ : 2/23
page 1  Of 1  page(s)    จากทั้งหมด 6 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 2
TJHP
2/23   1 พ.ค. 2013   No2Vol23P069-074-2.pdf   1653
ความพึงพอใจต่อเภสัชศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม จากมุมมองของบัณฑิต ผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและผู้ป่วย
สิริมา สิตะรุโน, สรากร ละอองแก้ว, นัทพล มะลิซ้อน, วุฒิรัต ธรรมวุฒิ, วรวิมล เชิดชูจิต, ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์, อังคณา ช่วยชัย, โพยม วงศ์ภูวรักษ์, อุษณีย์ วนรรฆมณี, จันทิมา โยธาพิทักษ์
2/23   1 พ.ค. 2013   No2Vol23P075-085.pdf   1804
การศึกษาความร่วมมือในการใช้ยาของพระสงฆ์อาพาธที่มารักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสงฆ์
ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์, ณัฏฐนันท์ โชติวิรัตน์ ,สุวัฒน์ ตันเฉลิมชัย, ปริญดา พีรธรรมานนท์, บุษบา จินดาวิจักษณ์
2/23   1 พ.ค. 2013   No2Vol23P086-093.pdf   1496
ประสิทธิพลของการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในคลินิกเบาหวาน โดยเภสัชกรร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
พนาวัลย์ ศรีสุวรรณภพ, อินทิรา กาญจนพิบูลย์
2/23   1 พ.ค. 2013   No2Vol23P094-109.pdf   2272
กรณีศึกษา : Vancomycin induced Linear Immunoglobulin A Bullous Dermatosis (LABD) Vancomycin Case report
วสุรัตน์ สังวรณ์
2/23   1 พ.ค. 2013   No2Vol23P110-117-2.pdf   2162
พิษจากไซยาไนด์และการดูแลรักษา
ฐิติพล เยาวลักษณ์
2/23   1 พ.ค. 2013   No2Vol23P118-126.pdf   2356