วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ฉบับที่ : 2/22
page 1 2  Of 2  page(s)    จากทั้งหมด 11 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 2
TJHP
2/22   1 พ.ค. 2012   No1Vol22P01-07.pdf   1986
การใช้ยาต้านจุลชีพในการักษาโรคติดเชื้อ Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์, ประภัสสร มหาภิรมย์, สวรรยา รัตน์วิจิตต์เวช, อรุณศรี สิทธิวสุธา, วรรณี อิทธิวัฒนก
2/22   1 พ.ค. 2012   No2Vol22P08-18.pdf   3410
การติดตามและปรับขนาดยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่องที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
วินัดดา ชุตินารา, เสาวภา ทองสอดแสง, ศรินธร ขันธหัตถ์
2/22   1 พ.ค. 2012   No2Vol22P19-28.pdf   3348
ผลลัพธ์การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
อรวรรณ โพธิ์เสนา, สุภาวดี ศรีชารี, นารี เต็มแบบ, กานต์ชนก ดอดโชติ, พราวอเคื้อ โหม่งพูฒ
2/22   1 พ.ค. 2012   No2Vol22P29-37.pdf   3253
ผลของการให้คำแนะนำปรึกษาโดยเภสัชกรในทีมดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ล้างไตทางช่องท้อง
ส่งศักดิ์ วรรณกูล
2/22   1 พ.ค. 2012   No2Vol22P38-45.pdf   3237
การเปรียบเทียบอาการไม่พึงประสงค์แบบเฉียบพลันจากการบริหารยาแอมโฟเทอริซิน บี แบบวันเว้นวันกับแบบทุกวัน ในผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบคริปโตคอคคอล
สัณห์ อภัยสวัสดิ์
2/22   1 พ.ค. 2012   No2Vol22P46-55.pdf   3557
ผลของใบมะรุมต่อระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
สุชาดา อัศวุตมางกุร, ณัฐพล สถาวโรดม, อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์, สุญาณี พงษ์ธนานิกร
2/22   1 พ.ค. 2012   No2Vol22P56-63.pdf   3228
ผลลัพธ์ของการจัดการการบำบัดด้านยาในผู้ป่วยโรคเบาหวานภายใต้รูปแบบเครือข่ายโรงพยาบาลและร้านยา
สุพรรษา ใหม่เอี่ยม, สาริณีย์ กฤติยานันต์, รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์, พัชรา ธนาธีรพงษ์
2/22   1 พ.ค. 2012   No2Vol22P64-75.pdf   2893
การประเมินความต้องการจำเป็นของหลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรม
ปริญดา ไอศูรย์พิศาลกุล, ฐณัฏฐา กิตติโสภี, รุ่งเพชร สกุลบำรุงศิลป์
2/22   1 พ.ค. 2012   No2Vol22P76-90.pdf   2825
ทัศนคตินักศึกษาเภสัชศาสตร์ต่อจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม: กรณีเภสัชกรโรงพยาบาล
ระพีพรรณ ฉลองสุข, เยาวลักษณ์ อ่ำรำไพ, ณัฏฐิญา ค้าผล, สิริทิพย์ ภัทราภานุภัทร
2/22   1 พ.ค. 2012   No2Vol22P91-99.pdf   3113