วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ฉบับที่ : 2/20
page 1  Of 1  page(s)    จากทั้งหมด 10 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 2
TJHP
2/20   1 พ.ค. 2010   No2Vol20P097-103.pdf   3533
ปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาในคลินิกโรคเบาหวาน
ปิยวรรณ เหลืองจิโณทัย, ภ.บ.; ศุภธิดา สิทธิหล่อ, ภ.บ; รุ่งทิวา หมื่นปา, ปร.ด.
2/20   1 พ.ค. 2010   No2Vol20P104-110.pdf   4318
การใช้เครื่องมือประเมินผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบประยุกต์ในการใช้ยาลดระดับไขมันมูลค่าสูงในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในประเทศไทย
Yupapun Munkratok, M.P.H.; Vithaya Kulsomboon, Ph.D.; Yupadee Sirisinsuk; Ph.D.
2/20   1 พ.ค. 2010   No2Vol20P111-123.pdf   3497
การพัฒนาฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตและผลของการรักษาต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
นุจรี ประทีปะวมิช จอห์นส, Ph.D.; ธิติ วีระปรียากูร, พ.บ;. จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, Ph.D.; อารีวรรณ เช
2/20   1 พ.ค. 2010   No2Vol20P124-133.pdf   3737
ศึกษาการใช้ยาของผู้ป่วยนอกตามสิทธิการประกันสุขภาพที่แตกต่างกันในโรงพยาบาลชุมชนปี 2549
เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข, Ph.D.; ศุสราภรณ์ สามประดิษฐ์, ภ.ม.; ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร, Ph.D.; พัชรี ศรานุรั
2/20   1 พ.ค. 2010   No2Vol20P134-141.pdf   3597
อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมในการผลิตต่อความปราศจากเชื้อของอาหารที่ใช้ทางหลอดเลือดดำ
วนิดา วัฒน์บำรุงสกุล, ภ.ม;. สุญาณี พงษ์ธนานิกร, ส.ด.; ยุพา จรรยงค์วรกุล, ภ.ม.; พิริยาภรณ์ จงตระกูล,
2/20   1 พ.ค. 2010   No2Vol20P142-152.pdf   3451
การบริหารยาต้านพิษที่ใช้บ่อย
อุไรวรรณ ศิลปศุภกรวงศ์, ภ.ม. (อาหารเคมีและโภชนศาสตร์ทางการแพทย์)
2/20   1 พ.ค. 2010   No2Vol20P153-157.pdf   5079
โรคและยาใหม่ : มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดไมอิลอยด์
ศุภลักษณ์ นันทมลคล, ภ.บ.,ภ.ม.
2/20   1 พ.ค. 2010   No2Vol20P158-161.pdf   3952
โรคและยาใหม่ : Nilotinib
ศุภลักษณ์ นันทมลคล, ภ.บ.,ภ.ม.
2/20   1 พ.ค. 2010   No2Vol20P162-166.pdf   4597
  บทความการศึกษาต่อเนื่อง
บทเรียนจากปัญหาความคลาดเคลื่อนในกระบวนการบริหารยา
ปรีชา มนทกานติกุล ภ.บ, Pharm.D., อ.ภ. (เภสัชบำบัด) ภาควิชาเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสต
2/20   1 พ.ค. 2010   No2Vol20P168-178.pdf   6710