วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ฉบับที่ : 2/19
page 1  Of 1  page(s)    จากทั้งหมด 10 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 2
TJHP
2/19   29 พ.ย. 2009   No2Vol19P085-092.pdf   3510
ประสิทธิผลของยาอะทอร์วาสทาทิน, โรซูวาสทาทิน และซิมวาสทาทินในผู้ป่วยที่มีประวิติโรคหัวใจขาดเลือดและผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเทียบเท่าโรคหัวใจขาดเลือด ในเวชปฏิบัติทั่วไป
Usanee Kittiwongsunthorn B.Sc. Pharm; Vithaya Kulsomboon Ph.D.
2/19   29 พ.ย. 2009   No2Vol19P093-101.pdf   5020
หลักฐานเพื่อความสำเร็จของการพิจารณายารักษาโรคข้อเข่าเสื่อมเข้าสู่บัญชียาโรงพยาบาล: การศึกษาผลกระทบเชิงงบประมาณของการใช้กลูโคซามีน
Jittrakul Leartsakulpanitch, M. Pharm*; Rungpetch Sakulbumrungsil, Ph.D.**
2/19   29 พ.ย. 2009   No2Vol19P102-109.pdf   3845
รูปแบบร้านยาภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย
Surasit Lochid-amnuay, B. Pharm; Somjate Waiyakarn, Ph.D; Petcharat Pongcharoensuk, Ph.D; Cynthia P.
2/19   29 พ.ย. 2009   No2Vol19P110-122.pdf   3937
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอกที่มีการควบคุมการรักษาของยาวาร์ฟารินไม่คงที่
ปาจรีย์ ศรีอุทธา, วท.ม.; วันวิภา เทพารักษ์, ภ.ม.; ชิดชนก เรือนก้อน, M.P.M; กนกพร นิวัฒนนันท์, Ph.D
2/19   29 พ.ย. 2009   No2Vol19P123-135.pdf   4407
การศึกษาต้นทุน (ค่ายา): ผลลัพธ์ในการควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงด้วยยาของผู้ป่วยที่มารักบริการคลิกนิกผู้ป่วยนอก
ศุภวรรณ กฤษณะทรัพทย์, ภ.ม.
2/19   29 พ.ย. 2009   No2Vol19P136-145.pdf   5128
บทบาทของเภสัชกรในงานด้านพิษวิทยา
วิมล อนันต์สกุลวัฒน์, ภ.บ., ร.ม.(บริหารรัฐกิจ)
2/19   29 พ.ย. 2009   No2Vol19P146-147.pdf   4491
การสืบค้นข้อมูลด้านพิษวิทยา
วุฒิเชษฐ รุ่งเรือง, ภ.บ.
2/19   29 พ.ย. 2009   No2Vol19P148-153.pdf   4080
โรคและยาใหม่ : Varenicline
สัญห์ อภัยสวัสดิ์, ภ.บ., ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)
2/19   29 พ.ย. 2009   No2Vol19P154-161.pdf   4757
  บทความการศึกษาต่อเนื่อง
ประโยชน์ของข้อมูลจากแบบบันทึกการบริหารยา
ศิริดา มาผันต๊ะ,นฤมล บำรุงสวัสดิ์
2/19   29 พ.ย. 2009   No2Vol19P162-176.pdf   14120