วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ฉบับที่ : 2/18
page 1  Of 1  page(s)    จากทั้งหมด 10 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2551 ปีที่ 18 ฉบับที่ 2
TJHP
2/18   24 ต.ค. 2008   No2Vol18P121-127.pdf   3869
การตรวจหาและวัดขนาดการกระจายราคายาที่ไม่อาจยอมรับได้ระหว่างโรงพยาบาลรัฐบาลในประเทศไทย : กรณีศึกษายาซึ่งออกฤทธิ์ต่อระบบเอนไซม์ Renin-Angiotensin (ACE) Inhibitors
ศิริพา อุดมอักษร, รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์, ไพทิพย์ เหลือเรืองรอง.
2/18   24 ต.ค. 2008   No2Vol18P128-138.pdf   4746
พันธะผูกพัน: ความสัมพันธ์ทางสังคม และเหตุผลเชิงวัฒนธรรมของการซื้อยารักษาตนเองของผู้ป่วยยากจนสูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชนแออัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
รวงทิพย์ ตันติปิฏก, รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์, โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.
2/18   24 ต.ค. 2008   No2Vol18P139-153.pdf   4347
การพัฒนาและการวิเคราะห์เชิงประเมินการแสดงฉลากและเอกสารกำกับชุดทดสอบการตั้งครรภ์: การทดสอบในผู้บริโภคและการประเมินระดับความยากง่ายในการอ่าน
สุมาลี พรกิจประสาน, รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์.
2/18   24 ต.ค. 2008   No2Vol18P154-169.pdf   3993
การใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร
ดวงใจ ดวงฤทธิ์, M.Pharm; สมฤทัย สุวรรณกูล, ภ.ม.
2/18   24 ต.ค. 2008   No2Vol18P170-179.pdf   4269
บทบาทหน้าที่และความคิดเห็นของเภสัชกรโรงพยาบาลต่อการส่งเสริมการเลิกบุหรี่
น้องเล็ก บุญจูง, PharmD.,Ph.D.; สุพนิต จันทร์บุญนะ, ภ.บ;. ประวีณา ศรีตระบุตร, ภ.บ.
2/18   24 ต.ค. 2008   No2Vol18P180-192.pdf   4385
Big Dose or Small Dose!
บุษบา จินดาวิจักษณ์, ภ.บ.,วท.ม. (เภสัชศาสตร์), Ph.D.(Pharmacokinetics); สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล, ภ.บ,. วท
2/18   24 ต.ค. 2008   No2Vol18P193-197.pdf   5411
Review of Treatment Options for multidrug-Resistant pesudomonas aeruginosa
มานัส สิทธิชัย ภ.บ., ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)
2/18   24 ต.ค. 2008   No2Vol18P198-206.pdf   4847
โรคและยาใหม่ : Doripenem
ปรีชา มนทกานติกุล, ภ.บ., Pharm.D., อ.ภ. (เภสัชบำบัด)
2/18   24 ต.ค. 2008   No2Vol18P207-217.pdf   8677
  บทความการศึกษาต่อเนื่อง
การใช้ Trypan Blue ในการผ่าตัดต้อกระจก
ยุพา จรรยงค์วรกุล ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ภ.ม.
2/18   24 ต.ค. 2008   No2Vol18P218-228.pdf   11283