วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ฉบับที่ : 2/17
page 1  Of 1  page(s)    จากทั้งหมด 8 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
การศึกษาการทำงานในงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก
ภคินี เล่งเวหาสถิตย์, วท.ม.; ไพบูลย์ ดาวสดใส, Ph.D.
2/17   1 พ.ค. 2007   No2Vol17P090_099.pdf   7100
การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนทางยาก่อนและหลังการพัฒนาระบบความปลอดภัยในการใช้ยา
พงษ์ศักดิ์ สมใจ, ภ.บ.; เพ็ญศิริ สุขอ้วน, ภ.บ.; สุพัณณดา สรเสนา ภ.บ.
2/17   1 พ.ค. 2007   No2Vol17P100_108.pdf   7480
การจัดการปัญหาเกี่ยวกับยาที่พบในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชายโดยเภสัชกรประจำหอผู้ป่วย
เยาวลักษณ์ สิทธิเดช, ภ.บ.
2/17   1 พ.ค. 2007   No2Vol17P109_119.pdf   6067
ผลของการบริโภคน้ำลูกสำรองต่อระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
สุญาณี พงษ์ธนานิการ, ภ.บ.,ภ.ม., ส.ด.; รัตติยา วีระนิตินันท์ ภ.บ., ภ.ม.
2/17   1 พ.ค. 2007   No2Vol17P120_127.pdf   5153
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง และผลการรักษาของผู้ป่วยโรคต้อหินชนิดปฐมภูมิ
สัมมนา มูลสาร, Ph.D.; สุกัญญา ศรีสง่า, วท.ม.
2/17   1 พ.ค. 2007   No2Vol17P128_138.pdf   5381
Infusion Times Does Matter!
สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล ภ.บ., วท.ม. (เภสัชศาสตร์) Ph.D. (Clinical Pharmacokinetics); ปรีชา มนทกานติกุล ภ.
2/17   1 พ.ค. 2007   No2Vol17P139_143.pdf   6223
โรคและยาใหม่ : Deferasirox
ธนกร ศิริสมุทร ภ.บ., ศศ.บ., (ไทยคดีศึกษา) ภ.ม. (เภสัชวิทยา)
2/17   1 พ.ค. 2007   No2Vol17P144_149.pdf   6051
โรคและยาใหม่ : Deferiprone
ธนกร ศิริสมุทร ภ.บ., ศศ.บ., (ไทยคดีศึกษา) ภ.ม. (เภสัชวิทยา)
2/17   1 พ.ค. 2007   No2Vol17P150_156.pdf   6897