วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ฉบับที่ : 1/23
page 1  Of 1  page(s)    จากทั้งหมด 6 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 1
TJHP
1/23   1 ม.ค. 2013   No1Vol23P001-008.pdf   1735
สถานการณ์การใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุไทย: การศึกษาจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 4 แห่ง
ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ, นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี, ยุพดี ศิริสินสุข
1/23   1 ม.ค. 2013   No1Vol23P009-020.pdf   2852
ผลการให้คำแนะนำของเภสัชกรแก่แพทย์ พยาบาลและผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เรื่องการใช้ยาและติดตามผลของยาที่ให้
พนาวัลย์ ศรีสุวรรณภพ, อินทิรา กาญจนพิบูลย์
1/23   1 ม.ค. 2013   No1Vol23P021-034.pdf   3341
การวิเคราหะปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยารักษาเบาหวานชนิดรับประทานของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวาน
พวงผะกา เลี้ยงถนอม, ชุติมา โอปิลันทพงษ์
1/23   1 ม.ค. 2013   No1Vol23P035-047.pdf   1669
ภาวะเกล็ดเลือดต่ำจากยาเฮพพาริน
สุพัตรา ฤกษ์วลีกุล
1/23   1 ม.ค. 2013   No1Vol23P048-058.pdf   1633
พิษวิทยาของเมทานอล
ธนพล นิ่มสมบูรณ์
1/23   1 ม.ค. 2013   No1Vol23P059-066.pdf   1692