วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ฉบับที่ : 1/21
page 1  Of 1  page(s)    จากทั้งหมด 9 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มโดยใช้แบบจำลองเภสัชกรเวชปฏิบัติต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีขึ้นในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
อังกูร ภาวสุทธิไพศิฐ, รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์, กนกพร นิวัฒนนันท์, วรรณดี แต้โสติกุล, สุรเกียรติ อาชานานุ
1/21   1 ม.ค. 2011   No1Vol21P09-23.pdf   3779
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 1
TJHP
1/21   1 ม.ค. 2011   No1Vol21P01-08.pdf   3066
ต้นทุน และการคืนทุนบริการรักษาโรคมะเร็งในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด
มาลินี โตวนิชย์
1/21   1 ม.ค. 2011   No1Vol21P24-35.pdf   3467
คุณภาพชีวิตในสตรีวัยหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน: กรณีศึกษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
อิสรีย์ จรรยาศักดิ์, ฐณัฏฐา กิตติโสภี
1/21   1 ม.ค. 2011   No1Vol21P36-47.pdf   3764
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์โดยใช้เครื่องโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงของเจนิสเทอีนและไดเซอีนจากสารสกัดถั่วเหลืองด้วยวิธีการสกัดที่แตกต่างกัน
ปารภัทร โศภารักษ์, รัตนา อินทรานุปกรณ์, มานี เหลืองธนะอนันต์
1/21   1 ม.ค. 2011   No1Vol21P48-58.pdf   3041
พิษวิทยาของผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง : เคมีและพิษวิทยาของสารกลุ่มพัยริธริน
ธนกร ศิริสมุทร
1/21   1 ม.ค. 2011   No1Vol21P59-63.pdf   3224
โรคและยาใหม่ : เมลาโทนิน วงจรรอบวัน กับโรคซึมเศร้า
สรยุทธ วาสิกนานนท์
1/21   1 ม.ค. 2011   No1Vol21P64-70.pdf   3510
โรคและยาใหม่ : Agomelatine
สรยุทธ วาสิกนานนท์
1/21   1 ม.ค. 2011   No1Vol21P71-79.pdf   4800
  บทความการศึกษาต่อเนื่อง
การคำนวณขนาดยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยเด็กอ้วน
กฤติยา สธนเสาวภาคย์
1/21   1 ม.ค. 2011   No1Vol21P80-94.pdf   12455