วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ฉบับที่ : 1/20
page 1  Of 1  page(s)    จากทั้งหมด 10 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 1
TJHP
1/20   1 ม.ค. 2010   No1Vol20P01-08.pdf   3638
ผลลัพธ์ทางการรักษาของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อตายเฉียบพลันชนิด ST Segment ยกสูงที่ได้รับการรักษาด้วยยา Streptokinase โดยทีมสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน
ระดม เจือกโว้น, ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)
1/20   1 ม.ค. 2010   No1Vol20P09-21.pdf   5055
การใช้โปรแกรม HIVQUAL-T เพื่อประเมินคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ ของโรงพยาบาลชุมชน
Khanidtha Wanleepong, B.Sc.(Pharm)*; Vithaya Kulsomboon, Ph.D.**; Peeramon Ningsanond, M.D.***
1/20   1 ม.ค. 2010   No1Vol20P22-32.pdf   3965
ความสัมพันธ์ของการใช้ยาตามแพทย์สั่ง ระดับการควบคุมโรคหอบหืดและปัจจัยอื่น กับความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการใช้ยาสูดสูตรผสม
Katesiri Kitthongpoon, B.Sc.Pharm*; Kamon Kawkitinarong, M.D.**; Vithaya Kulsomboon, Ph.D.***
1/20   1 ม.ค. 2010   No1Vol20P33-42.pdf   4663
การหาต้นทุนที่ประหยัดและต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ของระบบจ่ายยาอัตโนมัติ
Wanna-on Plodkratoke, RPh.*; Tanattha Kittisopee, Ph.D.*; Rungpetch Sakulbumrungsil, Ph.D.*;
1/20   1 ม.ค. 2010   No1Vol20P43-54.pdf   3533
กระบวนการในการสอดส่องและควบคุมกำกับร่างกายด้วยองค์ความรู้และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในฟิตเนสคลับ
Montaya Sunantiwat,M.Ph.*; Leuchai Sringernyuang,Ph.D.**; Apinya Feungfusakul,Ph.D.***;
1/20   1 ม.ค. 2010   No1Vol20P55-64.pdf   2953
การทำ GI Decontamination ในผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษโดยการรับประทาน
ธนพล นิ่มสมบูรณ์, ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
1/20   1 ม.ค. 2010   No1Vol20P65-69.pdf   3827
Drug-Resistant Streptococcus pneumoniae: Mechanisms and Pharmacokinetic/Pharmacodynamic-Based Therapeutic Options
ปรีชา มนทกานติกุล, ภ.บ., Pharm.D., อ.ภ. (เภสัชบำบัด)
1/20   1 ม.ค. 2010   No1Vol20P70-74.pdf   3702
Amoxicillin/Clavulanate Potassium Extended Release Tablets
ปรีชา มนทกานติกุล, ภ.บ., Pharm.D., อ.ภ. (เภสัชบำบัด)
1/20   1 ม.ค. 2010   No1Vol20P75-79.pdf   4628
  บทความการศึกษาต่อเนื่อง
การหักแบ่งเม็ดยา
ชวาลินี อัศวเหม ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม)
1/20   1 ม.ค. 2010   No1Vol20P80-96.pdf   9962