วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ฉบับที่ : 1/19
page 1  Of 1  page(s)    จากทั้งหมด 8 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 1
TJHP
1/19   29 ก.ค. 2009   No1Vol19P01-08.pdf   3239
ผลการปรับเปลี่ยนการใช้ยาของผู้ป่วยเบาหวานที่ถือศีลอดในเดือนรอมฏอน
นีลนาถ เจ๊ะยอ, ภ.บ.; อนุชิต วังทอง, พ.บ.
1/19   29 ก.ค. 2009   No1Vol19P09-16.pdf   3347
ผลของภาวะซึมเศร้าต่อความร่วมมือในการใช้ยาและการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
รสมาลิน ชาบรรทม, ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก); พรรณทิพา ศักดิ์ทอง, Ph.D. (Social, Administration and Clini
1/19   29 ก.ค. 2009   No1Vol19P17-27.pdf   4951
การบูรณาการแบบจำลองการอธิบายโรคสำหรับดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยเภสัชกรคลินิก
อังกูร ภาวสุทธิไพศิฐ, ภ.ม.; รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์, Ph.D.; กนกพร นิวัฒนนันท์, Ph.D.; วรรณดี แต้โสติกุล,
1/19   29 ก.ค. 2009   No1Vol19P28-42.pdf   4437
ลักษณะของอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและยาที่ใช้รักษาอาการที่เกิดขึ้นของผู้ป่วยใน
สุรศักดิ์ เสาแก้ว, ภ.บ., ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม); บรรจรีพร จันทรถาวรพงศ์, ภ.บ., วท.ม. (เภสัชวิทยา)
1/19   29 ก.ค. 2009   No1Vol19P43-51.pdf   4983
การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลชุมชน
ปิยนาถ มูลหา, ภ.ม; วิวรรธน์ อัครวิเชียร, Ph.D.; สุพัตรา ชาติบัญชาชัย, Ph.D.
1/19   29 ก.ค. 2009   No1Vol19P52-61.pdf   9254
โรคและยาใหม่ : ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดรับประทานกลุ่มใหม่
ภูมิใจ อ่างแก้ว, ภ.บ., M.S. (Nutrition)
1/19   29 ก.ค. 2009   No1Vol19P62-67.pdf   5572
  บทความการศึกษาต่อเนื่อง
การประยุกต์ใช้แบบจำลอง Monte Carlo ในการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพ
พิลาสินี ยังศรีพิทักษ์, ภ.บ.; จันทนา ห่วงสายทอง, ภ.บ.,ปรีชา มนทกานติกุล, ภ.บ., Pharm.D., อ.ภ. (เภสัช
1/19   29 ก.ค. 2009   No1Vol19P68-80.pdf   9281