วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ฉบับที่ : 1/18
page 1 2  Of 2  page(s)    จากทั้งหมด 12 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
แนวทางการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีกรณีเกิดผื่นแพ้ยา
สุทธิพร ภัทรชยากุล, ภ.บ., Pharm D, Board Certified in Infection Disease Pharmacotherapy
1/18   24 มิ.ย. 2008   No1Vol18P105-114.pdf   5511
คำชี้แจงในการเก็บสะสมหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจากบทความวิชาการ
TJHP
1/18   24 มิ.ย. 2008   No1Vol18P104.pdf   4172
โรคและยาใหม่
สัณห์ อภัยสวัสดิ์, ภ.บ., ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)
1/18   24 มิ.ย. 2008   No1Vol18P093-103.pdf   5940
การวินิจฉัยทางเภสัชกรรม
ปรีชา มนทกานติกุล, Pharm. D, อ.ภ. (เภสัชบำบัด)
1/18   24 มิ.ย. 2008   No1Vol18P088-092.pdf   21467
การใช้เมทแอมเฟตามีนในสตรีไทย: การวิจัยเชิงคุณภาพ
ศรัณย์ กอสนาน, ผกามาศ ไมตรีมิตร, จุฑามณี สุทธิสีสังข์, ลือชัย ศรีเงินยวง
1/18   24 มิ.ย. 2008   No1Vol18P075-087.pdf   6398
ลักษณะของอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านมะเร็งของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ทัศนีย์ สอนแจ่ม, ภ.บ., วท.ม. (เภสัชศาสตร์), น.บ.
1/18   24 มิ.ย. 2008   No1Vol18P063-074.pdf   4446
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริการคัดกรองโรคเบาหวาน: ในบริบทของศูนย์สุขภาพชุมชน
เบญจพร ศิลารักษ์, วท.ม., จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, Ph.D., สุพล ลิมวัฒนานนท์, Ph.D., พรรณี บุญเกาะ, พย.บ
1/18   24 มิ.ย. 2008   No1Vol18P052-062.pdf   4614
ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมโดยการออกเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
อุไลลักษณ์ เทพวัลย์, ภ.ม., สัมมนา มูลสาร, Ph.D., จีริสุดา โอรสรัมย์, ภ.บ. ก้องเกียรติ สำอางศรี, เอกร
1/18   24 มิ.ย. 2008   No1Vol18P039-051.pdf   8485
ผลลัพธ์ของการเฝ้าระวังการเกิดปฏฺกิริยาระหว่างยา
พรพรรณ กุลเวชกิจ, ภ.บ., นิตยา ภาพสมุทร, ภ.ม., ปริญญดา จันทร์บรรเจิด, ภ.บ.
1/18   24 มิ.ย. 2008   No1Vol18P027-038.pdf   5484
อิทธิพลจากรูปแบบคุณลักษณะของร้านยาต่อการกลับมาใช้บริการ: อิทธิพลของตัวแปรกำกับจากวัตถุประสงค์การซื้อ
กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์, ฐณัฏฐา กิตติโสภี, สามารถ เผ่าภคะ
1/18   24 มิ.ย. 2008   No1Vol18P011-026.pdf   12649