เอกสารประกอบงานประชุม :
page << Previous    6 7 8 9 10    Next >> Of 21  page(s)    จากทั้งหมด 208 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  เอกสารประกอบงานประชุม
Application Pharmacokinetics/Pharmacodynamics in infectious disease pharmacotherapy
ผศ.ดร.ภญ.ปวีณา สนธิสมบัติ
SOPITT57   8 พ.ย. 2014   Application Pharmacokinetics.pdf   2634
PK/PD Applications in Critically Ill Patients
ผศ.ดร.ภญ. ปวีณา สนธิสมบัติ
SOPITT57   8 พ.ย. 2014   PKPDApplicationIDHO.pdf   1908
Relationship between antimicrobial consumption and antimicrobial resistance
ภญ.ภัชรีพร เทศไธสง
SOPITT57   7 พ.ย. 2014   PPt งานโสพิศ.pdf   1854
Essential Work-up for Infectious disease: Basic interpretation of clinical specimen
ผศ.ดร.พญ.ภิญโญ รัตนอัมพวัลย์
SOPITT57   7 พ.ย. 2014   essential work up_nov 6 2014.pdf   2523
Current Epidemiological data and resistance mechanisms of community / hospital - acquired pathogens in Thailand
ผศ.ดร.ภญ. ปวีณา สนธิสมบัติ
SOPITT57   7 พ.ย. 2014   EpidemiolResistMechHO.pdf   1484
Therapeutic Drug Monitoring (TDM) for dosage optimization
รศ.ภญ.อาภรณี ไชยาคำ
SOPITT57   7 พ.ย. 2014   TDM SOPITT 2014.pdf   3293
DUE/ASP Policy-related issues
ภก.มานัส สิทธิชัย
SOPITT57   7 พ.ย. 2014   Policy-related issues_SK Hosp_Print version_new.pdf   1556
DUE : Fosfomycin
ภก.มานัส สิทธิชัย , อ.ภก.โอฬาริก อะสุพล
SOPITT57   6 พ.ย. 2014   DUE Fosfomycin 2014_Print version new.pdf   2830
Essential Work-up for Infectious disease : Basic Chest x-ray interpretation
พญ.นาฏพธู สงวนวงศ์
SOPITT57   6 พ.ย. 2014   Basic CXR interpretation Draft 1.pdf   1442
DUE : New fluoroquinolone : sitafloxacin and prulifloxacin
ภก.อ.อภิโชติ โซ่เงิน
SOPITT57   6 พ.ย. 2014   Newquinolonespruliandsita.pdf   4327