วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล : Thai Journal of Hospital Pharmacy
page << Previous    6 7 8 9 10    Next >> Of 26  page(s)    จากทั้งหมด 258 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
เภสัชพันธุศาสตร์กับการแพ้ยาและระบบแจ้งเตือนความเสี่ยงในการแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรง
ศุณิชา ลิ้มกอปรไพบูลย์
1/24   1 ม.ค. 2014   No1Vol24P32-39.pdf   2197
พิษวิทยา (Toxicology) ปลาปักเป้า: พิษและการดูแลรักษา
อุไรวรรณ ศิลปศุภกรวงศ์
1/24   1 ม.ค. 2014   No1Vol24P40-46.pdf   1947
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 3
TJHP
3/23   1 ก.ย. 2013   No3Vol23P129-134.pdf   8964
ผลการพัฒนากระบวนการประสานรายการยาผู้ป่วยในโรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่ง
ปัญญฉัตร ซอสุขไพบูลย์
3/23   1 ก.ย. 2013   No3Vol23P135-146.pdf   2869
ความคิดเห็นของทีมสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลที่มีต่อบทบาทและสมรรถนะที่เภสัชกรครอบครัวพึงมี
วิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์, ธันย์ชนก สินไชย, ปราญ ชลีศรีศฤงคาร, ปรียานุช พรมตุ่น, ภัทรพล ฐิตพงษ์
3/23   1 ก.ย. 2013   No3Vol23P147-162.pdf   2235
การประเมินการทำงานของไต
ศยามล สุขขา
3/23   1 ก.ย. 2013   No3Vol23P163-174.pdf   2873
รายงานกรณีศึกษา : อาการดีซ่านที่เกิดจากยา
พลอยลาภ เลิศวิภาภัทร, ผุสดี ปุจฉาการ
3/23   1 ก.ย. 2013   No3Vol23P175-182_edit.pdf   3157
พิษวิทยาของยาบำรุงเลือดที่มีธาตุเหล็ก
ธนกร ศิริสมุทร
3/23   1 ก.ย. 2013   No3Vol23P183-186.pdf   3326
Index วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 3
TJHP
3/23   1 ก.ย. 2013   No3Vol23P187-188 Index.pdf   2726
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 2
TJHP
2/23   1 พ.ค. 2013   No2Vol23P069-074-2.pdf   1754