เอกสารประกอบงานประชุม :
page << Previous    6 7 8 9 10    Next >> Of 21  page(s)    จากทั้งหมด 208 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  เอกสารประกอบงานประชุม
อาการเจ็บหน้าอก
อ.พญ.ฉัฐญาณ์ วงศ์รัฐนันท์
อาการวิทยา 2015   13 มี.ค. 2015   Chest pain.pdf   1400
อาการใจสั่น
อ.พญ.ฉัฐญาณ์ วงศ์รัฐนันท์
อาการวิทยา 2015   13 มี.ค. 2015   Palpitations.pdf   1710
อาการวิทยาระบบทางเดินอาหาร
อ.นพ.อาทิตย์ ชัยธนสาร
อาการวิทยา 2015   13 มี.ค. 2015   Approach to GI symptom II .pdf   2014
เทคนิคการสื่อสารโดยใช้คำพูดระหว่างสหสาขาวิชาชีพ
ภญ.เสาวภา ทองสอดแสง
Essential Tools 2015   9 มี.ค. 2015   Communication skill verbal ในทีมสหสาขาวิชาชีพ_Saowapa.pdf   2146
ทักษะการสืบค้นข้อมูลทางยา
ภญ.จันทิมา โยธาพิทักษ์
Essential Tools 2015   9 มี.ค. 2015   DrugInformationSkill_rv.pdf   1626
การประเมินภาวะโภชนาการในผู้ป่วย
ภญ.เปญจมาภรณ์ อภิรมย์รักษ์
Essential Tools 2015   9 มี.ค. 2015   การประเมินภาวะโภชนาการในผู้ป่วย.pdf   1977
Ambulatory care
ภญ.ปิยวรรณ เหลืองจิรโณทัย
Essential Tools 2015   9 มี.ค. 2015   Ambu care_Lampang Hos_Mar 2015_edit.pdf   1506
การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลชุมชน
ภญ.ปิยวรรณ กุวลัยรัตน์
Essential Tools 2015   9 มี.ค. 2015   Ambucare_jib.pdf   1758
Concept of Pharmaceutical Care : Ambulatory & Acute Care
ภญ.วนิชา ปิยะรัตนวัฒน์
Essential Tools 2015   24 ก.พ. 2015   acute care งานสมาคม 23-27 ก.พ. 58 [Compatibility Mode].pdf   2019
ผื่นแพ้ยาที่พบบ่อย : การวินิจฉัยโรคและการรักษา
นพ.ชำนาญ ชอบธรรมสกุล
Adcopt 2014   24 พ.ย. 2014   ADR_57(2).pdf   2989