วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล : Thai Journal of Hospital Pharmacy
page << Previous    6 7 8 9 10    Next >> Of 26  page(s)    จากทั้งหมด 258 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ผลของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานี่มีโรคไตเรื้อรังต่อการดำเนินไปของโรคไต
พนาวัลย์ ศรีสุวรรณภพ
2/25   1 พ.ค. 2015   No2Vol25P9-24.pdf   1861
Medication Safety: กรณีศึกษา ภาวะแอนาฟิแล็กซิสจากยาที่ใช้ในระหว่างการผ่าตัด
ชลิสา วีระพงษ์
2/25   1 พ.ค. 2015   No2Vol25P25-35.pdf   1562
Toxicology : พิษวิทยาของสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเสต
วุฒิเชษฐ รุ่งเรือง
2/25   1 พ.ค. 2015   No2Vol25P36-40.pdf   1723
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2558 ปีที่ 25 ฉบับที่ 1
TJHP
1/25   1 ม.ค. 2015   No1Vol25.pdf   1340
การพัฒนาระบบตอบคำถามแบบอัตโนมัติ ศูนย์เภสัชสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สกนธ์ สุภากุล, ภูริดา เวียนทอง
1/25   1 ม.ค. 2015   No1Vol25P9-18.pdf   2119
Medication Safety: ภาวะ ergotism จากยากลุ่ม ergot alkaloids
ชลิสา วีระพงษ์
1/25   1 ม.ค. 2015   No1Vol25P19-26.pdf   2297
Toxicology : ทรามาดอล: เภสัชวิทยาและการนำไปใช้ในทางที่ผิด
ธนกร ศิริสมุทร
1/25   1 ม.ค. 2015   No1Vol25P27-32.pdf   1994
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2557 ปีที่ 24 ฉบับที่ 3
TJHP
3/24   1 ก.ย. 2014   No3Vol24P01-08.pdf   1734
การทบทวนการใช้ยากลุ่ม Proton Pump Inhibitor ในโรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่ง : เปรียบเทียบก่อนและหลังการดำเนินการด้วยกลยุทธ์การจัดการ
วิชชุนี พิตรากูล
3/24   1 ก.ย. 2014   No3Vol24P125-136.pdf   1617
ผลการบริบาลทางเภสัชกรรม และการสำรวจความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาวาร์ฟารินที่มีการติดตามทางโทรศัพท์
วิภา ธรรมทินโน
3/24   1 ก.ย. 2014   No3Vol24P138-147.pdf   2459