:
page 1 2 3 4 5    Next >> Of 52  page(s)    จากทั้งหมด 516 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
งูพิษ : พิษและการดูแลรักษา
อุไรวรรณ ศิลปศุภกรวงศ์
2/27   1 พ.ค. 2017   No2Vol27P33-45.pdf   736
  บทความการศึกษาต่อเนื่อง
Statin-associated Myopathy: Mechanism and Management
ชนัฏธิดา เมืองคำ
2/27   1 พ.ค. 2017   No2Vol27P48-68.pdf   321
Valproate-induced Hyperammonemic Encephalopathy
จันทร์นภัสสต์ ชะตาคำ
2/27   1 พ.ค. 2017   No2Vol27P69-82.pdf   283
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2560 ปีที่ 27 ฉบับที่ 1
TJHP
1/27   1 ม.ค. 2017   No1Vol27P1-10.pdf   858
ผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการของการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการทำ Medication Reconciliation
ชลนิภา เอี่ยมธนาภรณ์, วุฒิรัต ธรรมวุฒิ
1/27   1 ม.ค. 2017   No1Vol27P11-20.pdf   852
ประสิทธิผลของโปรแกรมแจ้งเตือนการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ในงานบริการเภสัชกรรม
อนัญญา สองเมือง, ธนัฏชา สองเมือง
1/27   1 ม.ค. 2017   No1Vol27P21-32.pdf   1787
พิษวิทยาของคลอราลไฮเดรต (Toxicity of Chloral Hydrate)
ธนกร ศิริสมุทร
1/27   1 ม.ค. 2017   No1Vol27P33-38.pdf   1497
Management of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomitting
ลักขณา สุวรรณน้อย
1/27   1 ม.ค. 2017   No1Vol27P39-56.pdf   2207
  เอกสารประกอบงานประชุม
Current Epidemiological Data for Antimicrobial Resistant Gram Negative Pathogens in Thailand
ภญ.โชติรัตน์ นครานุรักษ์
NCARO 2016   14 ธ.ค. 2016   Gram negative pathogens ภญ.โชติรัตน์.pdf   1260
Dosage adjustment in IHD patients : case based approach
ภญ.วันทนี อภิชนาพงศ์
TRPG 2016   5 ต.ค. 2016   Dosage adjustment in IHD pt.pdf   1616