:
page 1 2 3 4 5    Next >> Of 52  page(s)    จากทั้งหมด 517 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
Ranolazine ในการรักษาภาวะเจ็บเค้นอกแบบเรื้อรัง
นทีเทพ รัตนวิภานนท์, วิภารักษ์ บุญมาก
2/27   1 พ.ค. 2017   No2Vol27P24-32.pdf   926
งูพิษ : พิษและการดูแลรักษา
อุไรวรรณ ศิลปศุภกรวงศ์
2/27   1 พ.ค. 2017   No2Vol27P33-45.pdf   834
  บทความการศึกษาต่อเนื่อง
Statin-associated Myopathy: Mechanism and Management
ชนัฏธิดา เมืองคำ
2/27   1 พ.ค. 2017   No2Vol27P48-68.pdf   377
Valproate-induced Hyperammonemic Encephalopathy
จันทร์นภัสสต์ ชะตาคำ
2/27   1 พ.ค. 2017   No2Vol27P69-82.pdf   329
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2560 ปีที่ 27 ฉบับที่ 1
TJHP
1/27   1 ม.ค. 2017   No1Vol27P1-10.pdf   942
ผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการของการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการทำ Medication Reconciliation
ชลนิภา เอี่ยมธนาภรณ์, วุฒิรัต ธรรมวุฒิ
1/27   1 ม.ค. 2017   No1Vol27P11-20.pdf   947
ประสิทธิผลของโปรแกรมแจ้งเตือนการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ในงานบริการเภสัชกรรม
อนัญญา สองเมือง, ธนัฏชา สองเมือง
1/27   1 ม.ค. 2017   No1Vol27P21-32.pdf   1917
พิษวิทยาของคลอราลไฮเดรต (Toxicity of Chloral Hydrate)
ธนกร ศิริสมุทร
1/27   1 ม.ค. 2017   No1Vol27P33-38.pdf   1613
Management of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomitting
ลักขณา สุวรรณน้อย
1/27   1 ม.ค. 2017   No1Vol27P39-56.pdf   2316
  เอกสารประกอบงานประชุม
Current Epidemiological Data for Antimicrobial Resistant Gram Negative Pathogens in Thailand
ภญ.โชติรัตน์ นครานุรักษ์
NCARO 2016   14 ธ.ค. 2016   Gram negative pathogens ภญ.โชติรัตน์.pdf   1306