เอกสารประกอบงานประชุม :
page 1 2 3 4 5    Next >> Of 21  page(s)    จากทั้งหมด 208 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  เอกสารประกอบงานประชุม
Gap in Aerosol Therapy
ภญ.พนมพร จันละออ
TPAC 2015   30 ก.ค. 2015   4. Gap in aerosol therapy_rung.pdf   1718
Gap in Aerosol Therapy
ภญ.ฌานี สโมสร
TPAC 2015   30 ก.ค. 2015   5.GAP in aerosol therapy TPAC 2015 chanee.pdf   1267
Management of Exacerbations in Patients with Asthma and COPD
ภญ.ศิริน เพ็ญภินันท์
TPAC 2015   30 ก.ค. 2015   1. Exacerbations_TPAC2015_20.07.2015 4.pdf   1958
Integrated Smoking Cessation in Asthma and COPD Care
ภญ.รศ.สุณี เลิศสินอุดม
TPAC 2015   30 ก.ค. 2015   2. Integrated smoking cessation 4.pdf   1301
การวิจัยจากงานประจำ
ภญ.รศ.สุณี เลิศสินอุดม
TPAC 2015   30 ก.ค. 2015   0. การวิจัยจากงานประจำ.pdf   1426
การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยเด็กโรคหืด ในคลินิกระบบทางเดินหายใจเด็ก โรงพยาบาลอุดรธานี
ภญ.วราพร อรรควิทยาพงศ์
TPAC 2015   30 ก.ค. 2015   1.UdonthaniHosp-TPAC-2015.pdf   1497
ผลลัพธ์ทางคลินิกและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหืด ที่ได้รับการดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ในคลินิกโรคหืด โรงพยาบาลขอนแก่น
ภญ.เกศริน ชูปัญญาเลิศ
TPAC 2015   30 ก.ค. 2015   3.Kesarin.pdf   1128
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วย และงานวิจัยจากงานประจำคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ภญ.อนัญญา สองเมือง
TPAC 2015   30 ก.ค. 2015   4.Show n Share TPAC2015 Ananya 4.pdf   1131
R2R Smoking Ceesation
ภญ.ปิยวรรณ กุวลัยรัตน์
TPAC 2015   30 ก.ค. 2015   5.Show and share R2R in smoking cessation.pdf   1218
การประชุมวิชาการ TPAC 2015: “Where is the gap and why does it exist?”
ภญ.พนมพร จันละออ
TPAC 2015   30 ก.ค. 2015   6.TPAC_Show and share_rung-2015.pdf   961