วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล : Thai Journal of Hospital Pharmacy
page 1 2 3 4 5    Next >> Of 26  page(s)    จากทั้งหมด 258 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อปริมาณและมูลค่ายาเหลือใช้ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไดเทียมและผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง
กนกวรรณ เวธน์ภาคิน, จารุวรรณ งามขำ
2/27   1 พ.ค. 2017   No2Vol27P11-21.pdf   763
Ranolazine ในการรักษาภาวะเจ็บเค้นอกแบบเรื้อรัง
นทีเทพ รัตนวิภานนท์, วิภารักษ์ บุญมาก
2/27   1 พ.ค. 2017   No2Vol27P24-32.pdf   814
งูพิษ : พิษและการดูแลรักษา
อุไรวรรณ ศิลปศุภกรวงศ์
2/27   1 พ.ค. 2017   No2Vol27P33-45.pdf   782
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2560 ปีที่ 27 ฉบับที่ 1
TJHP
1/27   1 ม.ค. 2017   No1Vol27P1-10.pdf   899
ผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการของการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการทำ Medication Reconciliation
ชลนิภา เอี่ยมธนาภรณ์, วุฒิรัต ธรรมวุฒิ
1/27   1 ม.ค. 2017   No1Vol27P11-20.pdf   899
ประสิทธิผลของโปรแกรมแจ้งเตือนการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ในงานบริการเภสัชกรรม
อนัญญา สองเมือง, ธนัฏชา สองเมือง
1/27   1 ม.ค. 2017   No1Vol27P21-32.pdf   1855
พิษวิทยาของคลอราลไฮเดรต (Toxicity of Chloral Hydrate)
ธนกร ศิริสมุทร
1/27   1 ม.ค. 2017   No1Vol27P33-38.pdf   1559
Management of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomitting
ลักขณา สุวรรณน้อย
1/27   1 ม.ค. 2017   No1Vol27P39-56.pdf   2266
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2559 ปีที่ 26 ฉบับที่ 2
TJHP
2/26   2 พ.ค. 2016   No2Vol26P63-70.pdf   1326
ผลลัพธ์ของการใช้บัตรติดตามเทคนิคการใช้ยาพ่นสูดในการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยนอกที่ใช้ยาพ่นสูดรูปแบบ metered dose inhaler
อนัญญา สองเมือง, ธนัฏชา สองเมือง
2/26   2 พ.ค. 2016   No2Vol26P71-80.pdf   1461