:
page 1 2 3 4 5    Next >> Of 52  page(s)    จากทั้งหมด 516 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2560 ปีที่ 27 ฉบับที่ 3
TJHP
3/27   1 ก.ย. 2017   No3Vol27P1-10.pdf   443
การพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในการดูแลความต่อเนื่องในการรักษาทางยา
วุฒิรัต ธรรมวุฒิ, ประทุม นวลมิ่ง, สุวพรรณ ตันสกุล
3/27   1 ก.ย. 2017   No3Vol27P11-22.pdf   518
ค่าทำนายผลบวกของเครื่องมือส่งสัญญาณในการค้นหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ไพศาล ชอบประดิถ
3/27   1 ก.ย. 2017   No3Vol27P23-35.pdf   521
ความตระหนักรู้ต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี
อัมพร ฮั่นตระกูล, อรศิริ เสรีรัตน์, ประนอม ดวงใจ, สุดสวาท เลาหวินิจ
3/27   1 ก.ย. 2017   No3Vol27P36-48.pdf   1023
การใช้ยาต้านพิษ N-actylcysteine ในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ
จันทร์พร ก้องวัชรพงศ์
3/27   1 ก.ย. 2017   No3Vol27P49-56.pdf   1224
Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms
สุธินี แต้โสตถิกุล
3/27   1 ก.ย. 2017   No3Vol27P57-74.pdf   1059
  เอกสารประกอบงานประชุม
การประเมินผื่นแพ้ยา Adverse Drug Reaction
ภญ.ปิยพร ใจซื่อ, ภญ.จันทิมา โยธาพิทักษ์
  12 ก.ค. 2017   ADRcalendar.pdf   3992
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2560 ปีที่ 27 ฉบับที่ 2
TJHP
2/27   1 พ.ค. 2017   No2Vol27P1-10.pdf   446
ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อปริมาณและมูลค่ายาเหลือใช้ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไดเทียมและผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง
กนกวรรณ เวธน์ภาคิน, จารุวรรณ งามขำ
2/27   1 พ.ค. 2017   No2Vol27P11-21.pdf   763
Ranolazine ในการรักษาภาวะเจ็บเค้นอกแบบเรื้อรัง
นทีเทพ รัตนวิภานนท์, วิภารักษ์ บุญมาก
2/27   1 พ.ค. 2017   No2Vol27P24-32.pdf   821