เอกสารประกอบงานประชุม :
page << Previous    21  Of 21  page(s)    จากทั้งหมด 209 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  เอกสารประกอบงานประชุม
การบริบาลทางเภสัชกรรมในกระบวนการ Medication Reconciliation ผู้ป่วยใน
ภญ.มนชยา อุดมกิตติ
HPannual2010   2 ส.ค. 2010   oral3HPannual2010.pdf   6873
การแนะนำการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเอดส์
ภญ.ต่อพร เข็มทอง
HPannual2010   2 ส.ค. 2010   oral4HPannual2010.pdf   4530
การจัดตั้งเครือข่ายคลินิกวาร์ฟาริน (warfarin network) เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาในโรงพยาบาลชุมชนและ ศูนย์แพทย์ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
ภญ. อุบลวรรณ สะพู
HPannual2010   2 ส.ค. 2010   oral5HPannual2010.pdf   5955
อุบัติการณ์ของความคลาดเคลื่อนทางยาและการพัฒนาแนวคิดการจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาเชิงระบบในโรงพยาบาลสงขลา
ภก.นุศรา หมัดบวช
HPannual2010   2 ส.ค. 2010   oral6HPannual2010.pdf   3467
ผลการทดสอบความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ด้านระดับความรุนแรงของอุบัติการณ์ตาม NCC MERP
ภญ.สุวรรณี เจริญพิชิตนันท์
HPannual2010   2 ส.ค. 2010   oral7HPannual2010.pdf   2823
การลดปัญหาความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาที่เกิดจากยาชื่อพ้องมองคล้าย
ภญ.วัฒนา โต๊ะสิงห์, ภญ.กัสกร สุริไพศาลสกุล, ภญ.หัสยา จารุพันธุเศรษฐ์ และคณะ
HPannual2010   2 ส.ค. 2010   oral8PHPannual2010.pdf   4430
Maximize Quality, Minimize Cost: how to achieve this goal?
ภก.ผศ.ดร. ปรีชา มนทกานติกุล
HPannual2010   2 ส.ค. 2010   MaximizeQuality.pdf   2383
Drug Regulatory Perspectives for the Quality Assurance of Generic Products
Suchart Chongprasert. Ph.D.
HPannual2010   2 ส.ค. 2010   DRAPracticesfortheQAofGxDrug.pdf   2359
Inter-professional Education and Practice:A key to safe medication use environment
ภญ.ธิดา นิงสานนท์
HPannual2010   2 ส.ค. 2010   Inter-professionalEducationAndPractice.pdf   2893