เอกสารประกอบงานประชุม :
page << Previous    16 17 18 19 20    Next >> Of 21  page(s)    จากทั้งหมด 209 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  เอกสารประกอบงานประชุม
Pharmacokinetic and Pharmacodynamic of Anti-Retroviral Agents
PIPHAT 2012
  7 ก.พ. 2012   PKPD ARV - Handout.pdf   2510
Drug Dosing Administration
ภญ.พิมพ์ชนก ให้งาม
HPannual2010   4 ส.ค. 2010   DDA.pdf   5719
Medication Reconciliation in outpatients
ภญ.สมฤดี พัฒนไทยานนท์
HPannual2010   4 ส.ค. 2010   reconcile.pdf   6559
Insulin and Cancer
Somjai Nakornchai
HPannual2010   3 ส.ค. 2010   Riskofcancerfrominsulintreatment.pdf   2535
USE OF CLOPIDOGREL AND PROTON PUMP INHIBITORS: BENEFIT VS. RISK
ภญ.ผศ.ดร. วีรวรรณ อุชายภิชาติ
HPannual2010   3 ส.ค. 2010   DIclopidogrelandPPIs.pdf   3333
Risk of Liver Injury from Paracetamol: What is the Safe Dose?
ภก.ผศ.ดร. ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
HPannual2010   3 ส.ค. 2010   RiskofLiverInjuryfromParacetamol.pdf   3030
Pitfalls in Antimicrobial Susceptibility Test
รศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน
HPannual2010   3 ส.ค. 2010   PitfallsofSusceptibilityTesting.pdf   2855
Fundamental Pharmacy Service to Promote Safe Medication Use Part : Monitoring for Appropriate Use of Medication
ภก.ผศ.ดร. ปรีชา มนทกานติกุล, ภญ.มณวรัตน์ เลาหจีรพันธุ์
HPannual2010   2 ส.ค. 2010   MonitoringForAppUseMed.pdf   3512
การใช้ยาบัญชี จ (2) ในโรงพยาบาล โรงเรียนแพทย์ ในกรุงเทพมหานคร
ร.อ.หญิง ภัทรธินี เจียมอนุกูลกิจ รน.,รศ.ดร. เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข,ภญ. พัชรินทร์ สุวรรณกูฎ,นพ.ณรงค์ฤ
HPannual2010   2 ส.ค. 2010   oral1HPannual2010.pdf   3125
การประเมินความร่วมมือ และความพึงพอใจของกลุ่มผู้ป่วยนอกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลสงขลา ต่อการพัฒนากระบวนการ Medication Reconciliation โดยวิธีการใช้สมุดบันทึกประวัติยา
ภญ.จารุวี กาญจนคีรีธำรง
HPannual2010   2 ส.ค. 2010   oral2HPannual2010.pdf   4043