วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล : Thai Journal of Hospital Pharmacy
page 1 2 3 4 5    Next >> Of 26  page(s)    จากทั้งหมด 258 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2561 ปีที่ 28 ฉบับที่ 2
TJHP
2/28   2 พ.ค. 2018   No2Vol28P1-10.pdf   597
Dolutegravir
อริศราภัศว เลิศศรัณย์
2/28   2 พ.ค. 2018   No2Vol28P11-19.pdf   1016
อาการไม่พึงประสงค์แบบล่าช้าจากสารทึบรังสี และกรณีศึกษา
วสุรัตน์ สังวรณ์
2/28   2 พ.ค. 2018   No2Vol28P20-25.pdf   931
กลุ่มอาการเซโรโทนิน
พรชนก มนแก้ว
2/28   2 พ.ค. 2018   No2Vol28P26-37.pdf   803
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2561 ปีที่ 28 ฉบับที่ 1
TJHP
1/28   1 ม.ค. 2018   No1Vol28P1-10.pdf   406
การศึกษาอุบัติการณ์การสั่งแพ้ยาซ้ำ ก่อนและหลังการดำเนินโครงการป้องกันแพ้ยาซ้ำ
พลอยลาภ เลิศวิภาภัทร, สุพัตรา ฤกษ์วลีกุล, ผุสดี ปุจฉาการ, ชลิสา วีระพงษ์, ประทุม นวลมิ่ง
1/28   1 ม.ค. 2018   No1Vol28P11-26.pdf   1047
พฤติกรรมการใช้ยาของผู้ที่เคยแพ้ยาแบบสตีเวนส์จอห์นสันซินโดรมและการให้ความรู้เกี่ยวกับการแพ้ยา
ปนัดดา สวัสดิ์มงคล
1/28   1 ม.ค. 2018   No1Vol28P27-31.pdf   750
Sacubitril/Valsartan (angiotensin recptor neprilysin inhibitor: ARNI) กับการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว
อรพรรณ ณัฐพูลวัฒน์
1/28   1 ม.ค. 2018   No1Vol28P32-43.pdf   849
ยาต้านพิษสำหรับยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานกลุ่มใหม่
จันทร์พร ก้องวัชรพงศ์
1/28   1 ม.ค. 2018   No1Vol28P44-58.pdf   988
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2559 ปีที่ 26 ฉบับที่ 3
TJHP
3/26   27 ก.ย. 2017   No3Vol26P119-126.pdf   1107