เอกสารประกอบงานประชุม :
page << Previous    16 17 18 19 20    Next >> Of 21  page(s)    จากทั้งหมด 208 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  เอกสารประกอบงานประชุม
Case approach in asthma and Allergic rhinitis
ภญ. ผศ. สุณี เลิศสินอุดม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมวิทยากรกลุ่ม
TPAC 2012   30 มี.ค. 2012   Case approach in Asthma and Allergic rhinitis.pdf   2877
Routine to research in Asthma 1/2
ภญ. ผศ. สุณี เลิศสินอุดม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
TPAC 2012   30 มี.ค. 2012   การวิจัยจากงานประจำ.pdf   2094
Routine to Research in Asthma 2/2
ภญ. ปรียานุช ศิริมัย หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
TPAC 2012   30 มี.ค. 2012   การทำงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จ.pdf   2075
Successful treatment in Allergic rhinitis
รศ. พญ. อรพรรณ โพชนุกูล ภาควิชากุมารศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
TPAC 2012   30 มี.ค. 2012   Successful treatment in Allergic rhinitis.pdf   2253
How to implement hospital pharmacist in smoking cessation service
ภก. ผศ. ดร. สุระรอง ชินวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
TPAC 2012   30 มี.ค. 2012   Smoking cessation services.pdf   1913
Pathophysiology of HIV Infection
ภก. ปฐมพงษ์ ภักดี, ภญ. ผศ. ดร. ปวีณา สนธิสมบัติ
PIPHAT 2012   14 มี.ค. 2012   PathophysiologyHIV2011.pdf   2418
Opportunistic Infections and Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome (IRIS) in Adult AIDS Patients
ภก. ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์
PIPHAT 2012   14 มี.ค. 2012   OI_PIPHAT_2555.pdf   2589
นโยบายและการบริหารจัดการระบบยาต้านเอชไอวี
ภก.เชิดเกียรติ แกล้วกสิกิจ, ภก. วิชาญ ปลื้มชัยภูมิ
PIPHAT 2012   14 มี.ค. 2012   2555_02_06_PIPHAT เชิดเกียรติ.pdf   2205
Pharmacotherapy in Pediatric HIV-infected Patienst
ภก.ปริทัศน์ สุขสนาน, รพ.สงขลานครินทร์ และ ภญ.จุรี อุทัยชลานนท์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
PIPHAT 2012   14 มี.ค. 2012   Pharmacotherapy in Ped - PIPHAT 2012.pdf   1924
Pharmacokinetic and Pharmacodynamic of Anti-Retroviral Agents
PIPHAT 2012
  7 ก.พ. 2012   PKPD ARV - Handout.pdf   2459