เอกสารประกอบงานประชุม :
page << Previous    16 17 18 19 20    Next >> Of 21  page(s)    จากทั้งหมด 209 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  เอกสารประกอบงานประชุม
CAPD What pharmacists have to pharmacists have to know
นพ.สกานต์ บุนนาค
งานมหกรรมเภสัชกรครอบครัว 2013   28 ม.ค. 2013   นพสกานต์CAPDเภสัช2556.pdf   2246
สหวิชาชีพกับการเยี่ยมบ้าน
นพ.สิริชัย นามทรรศนีย์
งานมหกรรมเภสัชกรครอบครัว 2013   28 ม.ค. 2013   นพสิริชัยการทำงานสหวิชาชีพในปฐมภูมิ.pdf   2163
Overview in TB - Epidemiology, Pathogenesis and Clinical Feature
ร.ศ.(พิเศษ)นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์
PIPHAT - TB 2012   1 ส.ค. 2012   TB.Epi.Patho.ver2.7.2011.pdf   2822
อภิปรายกลุ่ม - แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนางานเภสัชกรรมระดับพื้นที่ - ภาคกลาง
NHSO - Central   5 มิ.ย. 2012   adr chonburi network 1-6-55.pdf bw.pdf   2118
แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า ปีพ.ศ. 2555
สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
NHSO update 2012   31 พ.ค. 2012   CPG_Rabies 55-03-05_Complete.pdf   3637
Future trend in COPD management
รศ. นพ. วัชรา บุญสวัสดิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
TPAC 2012   30 มี.ค. 2012   Future trend in COPD management.pdf   3124
Management of asthma and COPD exacerbation: pharmacist perspective
ภญ. ศิริน เพ็ญภินันท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
TPAC 2012   30 มี.ค. 2012   Management of asthma and COPD exacerbation ; Pharmacist's perspective.pdf   3193
Effect of smoking on Asthma and COPD
ภญ.อ.ดร. สิริพรรณ พัฒนาฤดี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
TPAC 2012   30 มี.ค. 2012   Effect of Smoking on Asthma and COPD.pdf   2291
Theophylline: Revisited
ภก. อ. สุธาร จันทะวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
TPAC 2012   30 มี.ค. 2012   Theophylline Revisited.pdf   8118
Novel pharmacotherapy in Asthma and COPD
ภก. อ. สุธาร จันทะวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
TPAC 2012   30 มี.ค. 2012   Novel pharmacotherapy in Asthma and COPD.pdf   2577