เอกสารประกอบงานประชุม :
page << Previous    16 17 18 19 20    Next >> Of 21  page(s)    จากทั้งหมด 208 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  เอกสารประกอบงานประชุม
Antiretroviral Treatment Strategies
ภก.อรรณพ หิรัษดิษฐ์
PIPHAT2013   22 ก.พ. 2013   Antiretroviral Treatment Strategies-PIPHAT.pdf   1614
PWLHA-E
ภก.อรรณพ หิรัษดิษฐ์
PIPHAT2013   22 ก.พ. 2013   PWLHA-E.pdf   1318
บทบาทของเภสัชกรในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี
ภก.วิชาญ ปลื้มชัยภูมิ
PIPHAT2013   22 ก.พ. 2013   role of pharmacist in HIV clinic_piphat2013.pdf   1894
แนวทางการใช้ยาต้านไวรัสในเด็ก
พญ.ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์
PIPHAT2013   22 ก.พ. 2013   การดูแลเด็กเอชไอวี.pdf   1784
บริการปฐมภูมิ กับ บทบาทของเภสัชกรครอบครัว
นายแพทย์สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
งานมหกรรมเภสัชกรครอบครัว 2013   28 ม.ค. 2013   นพสุรเกียรติบทบาทเภสัชกรครอบครัว.pdf   2141
เภสัชกรครอบครัวกับการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดผิดปกติ
เภสัชกร จตุพร ทองอิ่ม
งานมหกรรมเภสัชกรครอบครัว 2013   28 ม.ค. 2013   ภกจตุพรมหกรรมเภสัชกรครอบครัว.pdf   2026
การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช
ภก.ธีรวิทย์ บ ารุงศร
งานมหกรรมเภสัชกรครอบครัว 2013   28 ม.ค. 2013   ภกธีรวิทย์การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช.pdf   3455
Identify/Prioritize DRPs
เภสัชกร ปรีชา มนทกานติกุล
งานมหกรรมเภสัชกรครอบครัว 2013   28 ม.ค. 2013   อปรีชาDRPHomeCare.pdf   1998
ก้าวใหม่ของงานบริบาลทางเภสัชกรรม สู่การเป็นเภสัชกรครอบครัว
ภญ.ธิดา นิงสานนท์
งานมหกรรมเภสัชกรครอบครัว 2013   28 ม.ค. 2013   AjThida_fampharm210113.pdf   1945
CAPD What pharmacists have to pharmacists have to know
นพ.สกานต์ บุนนาค
งานมหกรรมเภสัชกรครอบครัว 2013   28 ม.ค. 2013   นพสกานต์CAPDเภสัช2556.pdf   2155