เอกสารประกอบงานประชุม :
page << Previous    16 17 18 19 20    Next >> Of 21  page(s)    จากทั้งหมด 208 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  เอกสารประกอบงานประชุม
แนะนำการสืบค้นข้อมูล/เอกสารอ้างอิงสำหรับการดูแลผู้ป่วย
PIPHAT2013   22 ก.พ. 2013   HIV Database.pdf   2038
นโยบำยกำรจัดกำรระบบยำต้ำนเอชไอวี
ภก.เชิดเกียรติ แกล้วกสิกิจ
PIPHAT 2013   22 ก.พ. 2013   2556_02_11_AIDS_Chertkiat.pdf   1629
Use of Anti-Retroviral Agents for HIV Prevention
พญ.นิตยา ภานุภาคพึ่งพาพงศ์
PIPHAT 2013   22 ก.พ. 2013   ARV for HIV prevention, 11 Feb 2013.pdf   1818
Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adult Background and Rationale
ภก.นิรันดร์ จ่างคง
PIPHAT2013   22 ก.พ. 2013   HIVGL PIPHAT 2013-1.pdf   1929
OpportunLstlc Infections and Immune Reconstitution Inflammatory
ภก.อ.ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์
PIPHAT2013   22 ก.พ. 2013   OI_PIPHAT_2556-1.pdf   1777
การดูแลผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวี
ภญ.จุรี อุทัยชลานนท์
PIPHAT2013   22 ก.พ. 2013   Pharmacotherapy 13 กพ 56 (จุรี).pdf   1702
Pharmacotherapy in Pediatric HIV - infected Patients
ภก.ปริทัศน์ สุขสนาน
PIPHAT2013   22 ก.พ. 2013   Pharmacotherapy in Ped PIPHAT 2013.pdf   1837
เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยาต้านเอชไอวี
ภญ.จันทิมา ชูรัศมี
PIPHAT2013   22 ก.พ. 2013   PKPD ARV 2556.pdf   1905
Strategy for Measurement and Improving Adherence to Anti- retroviral Therapy
ภญ.อ.กิ่งกาญจน์ วิจิตร
PIPHAT2013   22 ก.พ. 2013   Adherence 13-2-56.pdf   1669
Antiretroviral salvage therapy the role of third-line regimens
ภก.อรรณพ หิรัษดิษฐ์
PIPHAT2013   22 ก.พ. 2013   Antiretroviral salvage therapy.pdf   1677