เอกสารประกอบงานประชุม :
page << Previous    11 12 13 14 15    Next >> Of 21  page(s)    จากทั้งหมด 208 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  เอกสารประกอบงานประชุม
Diabetes Care : Pharmacists are Indispensable!
ภญ.ปิยวรรณ เหลืองจิรโณทัย
DM 13 - 15 Feb 2013   1 มี.ค. 2013   Diabetes Care_Piyawan.pdf   1795
Diabetic Neuropothy
DM 13 - 15 Feb 2013   1 มี.ค. 2013   Diabetic Neuropathy.pdf   1894
Insulin Therapy : From Basis to Application
นพ. วรวิทย์ กิตติภูมิ
DM 13 - 15 Feb 2013   1 มี.ค. 2013     2428
Metformin Used in Diabetes with Renal Impairment : Still Not Recommended?
ภญ.อ.ดร. ทิพาพร พงษ์เมษา
DM 13 - 15 Feb 2013   1 มี.ค. 2013   Metformin and its renal CI_Tipaporn_31 Jan 13.pdf   2095
Role of Pharmacist in Management of Diabetes Complications
ภก.อ. ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ , ภญ. ธราณี สิริชยานุกูล
DM 13 - 15 Feb 2013   1 มี.ค. 2013   Role of Pharmacist in Management of Diabetes Complication.pdf   2144
Diabetes Care : Pharmacists are Indispensable!
ภญ.ปราณี ลัคนาจันทโชติ
DM 13 - 15 Feb 2013   1 มี.ค. 2013   Rx_R_indispensableภญ.ปราณีedit.pdf   1801
Treatment of diabetic foot infection : what is the role of pharmacist?
ภก.ผศ.ดร. ปรีชา มนทกานติกุล , ภญ. ปริญดา พีรธรรมานนท์
DM 13 - 15 Feb 2013   1 มี.ค. 2013   Sl.Co.P.DM.DiabeticFoot.pdf   1922
โภชนาการสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
ผศ.ดร. ชนิดา ปโชติการ
DM 13 - 15 Feb 2013   1 มี.ค. 2013   โภชนาการเบาหวานPRINT (เภสัช 13-02-56).pdf   2088
Management of Psychiatric Aspects in Diabetes
นพ. วรวิทย์ สัมฤทธิ์ดี
DM 13 - 15 Feb 2013   1 มี.ค. 2013   นพ.วรวิทย์ สัมฤทธิ์ดี.pdf   1920
Progress in Diabetes Care: How Far Have We Come?
ศ.(เกียรติคุณ)นพ. เทพ หิมะทองคำ
DM 13 - 15 Feb 2013   1 มี.ค. 2013   สมาคมเภสัชรพ._2(ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ) [Compatibility Mode].pdf   1669