เอกสารประกอบงานประชุม :
page << Previous    11 12 13 14 15    Next >> Of 21  page(s)    จากทั้งหมด 208 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  เอกสารประกอบงานประชุม
New Directions in the Treatment of Angioedema
ศ.พญ. กนกวลัย กุลทนันทน์
APP2013   12 มี.ค. 2013   Angioedema Kanokvalai.pdf   1849
Cancer Pain Management: Novel Approach to Optimum Care
ภก.อ. พงศธร มีสวัสดิ์สม
APP2013   12 มี.ค. 2013   Cancer Pain Management Novel Approach to the Optimum Care 22 Feb 2013.pdf   1896
Common Pitfalls in Nosocomial Infection Disease Pharmacotherapy
ภญ.อ. จันทนา ห่วงสายทอง
APP2013   12 มี.ค. 2013   HP_Nosocomial Infection.pdf   1893
Revisited of Preeclampsia: What Is The Safest Choices For Pregnant Women?
ผศ.นพ. อดิเทพ เชาว์วิศิษฐ์
APP2013   12 มี.ค. 2013   HYPERTENSION COM_.pdf   1559
New Approaches for Treating Hyponatremia: More Than Salt Supplementation
ภญ.รศ.ดร. บุษบา จินดาวิจักษณ์
APP2013   12 มี.ค. 2013   Lect_hyponatremia.pdf   1567
New Hope for HER-2 Negative Breast Cancer Patients
ภญ.อ.ดร. กฤตติกา ตัญญะแสนสุข
APP2013   12 มี.ค. 2013   New_Hope_HER2+_MBC_2555.pdf   1593
Oral Anticancer Agents: New Trend in Management of Malignancies
ภก.ผศ.ดร. สุภัสร์ สุบงกช
  12 มี.ค. 2013   Oral anticancer therapy 21-02-2013.pdf   1845
Oral Hypoglycemic Drugs : From Basis to Application II
ภก.รศ.ดร. เนติ สุขสมบูรณ
DM 13 - 15 Feb 2013   1 มี.ค. 2013   Aj Naeti.pdf   2258
Current Management of Infections in Diabetes : A Reappraisal
พญ. สิริเนตร กฤติยาวงศ์
DM 13 - 15 Feb 2013   1 มี.ค. 2013   Current infection in diabetes.pdf   1914
Diabetes Care : Pharmacists are Indispensable!
ภญ. เสาวภา ทองสอดแสง
DM 13 - 15 Feb 2013   1 มี.ค. 2013   Diabetes Care_Pharmacists are Indispensable.pdf   1908