เอกสารประกอบงานประชุม :
page << Previous    11 12 13 14 15    Next >> Of 21  page(s)    จากทั้งหมด 209 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  เอกสารประกอบงานประชุม
Anticoagulants Therapy: 2012 Review and Update
ภก.ผศ.ดร.อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา
HATHAI2013   27 มี.ค. 2013   Anticoagulants Review and Update 56 02 19 v2.pdf   4277
New Directions in the Treatment of Angioedema
ศ.พญ. กนกวลัย กุลทนันทน์
APP2013   12 มี.ค. 2013   Angioedema Kanokvalai.pdf   1887
Cancer Pain Management: Novel Approach to Optimum Care
ภก.อ. พงศธร มีสวัสดิ์สม
APP2013   12 มี.ค. 2013   Cancer Pain Management Novel Approach to the Optimum Care 22 Feb 2013.pdf   1932
Common Pitfalls in Nosocomial Infection Disease Pharmacotherapy
ภญ.อ. จันทนา ห่วงสายทอง
APP2013   12 มี.ค. 2013   HP_Nosocomial Infection.pdf   1926
Revisited of Preeclampsia: What Is The Safest Choices For Pregnant Women?
ผศ.นพ. อดิเทพ เชาว์วิศิษฐ์
APP2013   12 มี.ค. 2013   HYPERTENSION COM_.pdf   1587
New Approaches for Treating Hyponatremia: More Than Salt Supplementation
ภญ.รศ.ดร. บุษบา จินดาวิจักษณ์
APP2013   12 มี.ค. 2013   Lect_hyponatremia.pdf   1588
New Hope for HER-2 Negative Breast Cancer Patients
ภญ.อ.ดร. กฤตติกา ตัญญะแสนสุข
APP2013   12 มี.ค. 2013   New_Hope_HER2+_MBC_2555.pdf   1618
Oral Anticancer Agents: New Trend in Management of Malignancies
ภก.ผศ.ดร. สุภัสร์ สุบงกช
  12 มี.ค. 2013   Oral anticancer therapy 21-02-2013.pdf   1895
Oral Hypoglycemic Drugs : From Basis to Application II
ภก.รศ.ดร. เนติ สุขสมบูรณ
DM 13 - 15 Feb 2013   1 มี.ค. 2013   Aj Naeti.pdf   2289
Current Management of Infections in Diabetes : A Reappraisal
พญ. สิริเนตร กฤติยาวงศ์
DM 13 - 15 Feb 2013   1 มี.ค. 2013   Current infection in diabetes.pdf   1940