เอกสารประกอบงานประชุม :
page << Previous    11 12 13 14 15    Next >> Of 21  page(s)    จากทั้งหมด 208 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  เอกสารประกอบงานประชุม
การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดของประเทศไทย และบทบาทของเภสัชกรไทย
ภญ. สุภารัตน์ วัฒนสมบัติ
HATHAI2013   27 มี.ค. 2013   ยุทธศาสตร์ Cop HATHAI (2).pdf   2060
Case-based Learning on Anticoagulation Therapy Management
ภญ. พรนลัท ทองศรีสมบูรณ์
HATHAI2013   27 มี.ค. 2013   Case-based Learning on Warfarin Management - Inpatient Setting - Handout [Compatibility Mode].pdf   2065
Medication Errors in Anticoagulation Therapy: Real Life Experience
ภญ. อัจจิมา สระภักดิ์
HATHAI2013   27 มี.ค. 2013   บรรยายwarfarin medication error 1March2013update.pdf   2163
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสวนาเรื่อง บทบาทเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านการ แข็งตัวของเลือด
ภญ.อุบลวรรณ สระพู
HATHAI2013   27 มี.ค. 2013   handout_บทบาทเภสัช HP_56.pdf   2279
CHF Clinic: Team is Success
ภญ. สำอางค์ เกียรติเจริญสิน
HATHAI2013   27 มี.ค. 2013   sk_Heart Failure_Cop.pdf   1882
STEMI: Invasive Strategy and Fibrinolytic Therapy
ภก.อ. กฤติน บัณฑิตานุกูล
HATHAI2013   27 มี.ค. 2013   HATHAI.pdf   2130
UA and NSTEMI: Conservative Strategy and Long Term Management
ภญ.อ.ดร. ฐิติมา ด้วงเงิน
HATHAI2013   27 มี.ค. 2013   Longterm mgmt of NSTE-ACS.pdf   2698
Guidelines for the Diagnosis & Treatment of Acute & Chronic Heart Failure 2012
ภญ.อ. ภูขวัญ อรุณมานะกุล
HATHAI2013   27 มี.ค. 2013   Guideline for the Diagnosis and Treatment of Acute.pdf   2560
CHF Clinic: Team is Success
ภญ.อ. ภูขวัญ อรุณมานะกุล
HATHAI2013   27 มี.ค. 2013   Heart Failure Clinic Team is Success.pdf   1931
Anticoagulants Therapy: 2012 Review and Update
ภก.ผศ.ดร.อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา
HATHAI2013   27 มี.ค. 2013   Anticoagulants Review and Update 56 02 19 v2.pdf   4255