เอกสารประกอบงานประชุม :
page << Previous    11 12 13 14 15    Next >> Of 21  page(s)    จากทั้งหมด 209 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  เอกสารประกอบงานประชุม
Psychological status in patients with Asthma and COPD, and its effect on the disease control and exacerbation
ภญ.ดร.สิริพรรณ พัฒนาฤดี
TPAC 2013   2 ก.ย. 2013   Psychological status in patients with Asthma and COPD Siripan.pdf   1577
A key Primer for Pharmacist Approach in Asthma and COPD Management
ภญ.รศ.สุณี เลิศสินอุดม
TPAC 2013   30 ส.ค. 2013   A key primer for pharmacist approach in asthma COPD sunee.pdf   1779
Aerosol delivery device
ภญ.พนมพร จันละออ
TPAC 2013   30 ส.ค. 2013   Aerosol delivery device พนมพร.pdf   1535
Asthma in Adult and pediatric
รศ.พญ.อรพรรณ โพชนูล
TPAC 2013   30 ส.ค. 2013   asthma in adult and pediatric- patho and pharmaco-1.pdf   1618
Drug Use in Pregnancy
ภญ.อ.สุวิมล ยี่ภู่
DIS 2013   13 ส.ค. 2013   preg_lact_DIS_HP_ 2013.pdf   2932
Management of DR/MDR/XDR-TB in Thailand
นพ.เจริญ ชูโชติถาวร
PIPHAT TB   5 ส.ค. 2013   MDR.TB.Pharmacy.1.August..pdf   2101
Pharmacokinetic and pharmacodynamic of anti-tuberculosis drugs
ภก.อรรณพ หิรัษดิษฐ์
PIPHAT TB 2013   2 ส.ค. 2013   Application of pharmacokinetic , pharmacodynamics 2013-cut.pdf   2082
Practical Issues in The Management of Tuberculosis
ศ.นพ.วิศิษฎ์ อุดมพาณิชย์
PIPHAT TB 2013   1 ส.ค. 2013   Practical Issues in The Management of Tuberculosis.pdf   2084
24 ปีสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
  21 พ.ค. 2013   in_24 years_low.pdf   1927
บทบาททางศัลยกรรมต่อการรักษาโรคหัวใจ
รศ. นพ. ธีรวิทย์ พันธุ์ชัยเพชร
HATHAI2013   27 มี.ค. 2013   บทบาททางศัลกรรมต่อการรักษาโรคหัวใจ.pdf   1827