เอกสารประกอบงานประชุม :
page << Previous    11 12 13 14 15    Next >> Of 21  page(s)    จากทั้งหมด 208 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  เอกสารประกอบงานประชุม
key success in primary care
ภญ.ปิยรัตน์ กุวลัยรัตน์
TPAC 2013   2 ก.ย. 2013   Key success in primary care piyawan.pdf   1797
COPD PATHOPHYSIOLOGY AND PHARMACOTHERAPY REVIEW
รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์
TPAC 2013   2 ก.ย. 2013   COPD Pathophysiology and pharmacotherapy watchara.pdf   2319
Diversity of pharmacist role in asthma,allergic rhinitis and COPD management
ภญ.รศ.สุณี เลิศสินอุดม
TPAC 2013   2 ก.ย. 2013   Diversity of pharmacist role in asthma, allergic rhinitis and COPD management sunee.pdf   1999
Interesting case and success story in smoking cessation
ภญ.รศ.สุณี เลิศสินอุดม
TPAC 2013   2 ก.ย. 2013   Interesting case and success story in smoking cessation sunee [Read-Only].pdf   4119
Key Success in Acute Care
ภก.อ.สุธาร จันทะวงศ์
TPAC 2013   2 ก.ย. 2013   Key success in acute care suthan and sirin [Read-Only].pdf   1878
Key success in Ambulatory Care
ภญ.ดร.ปรียานุช ศิริมัย
TPAC 2013   2 ก.ย. 2013   Key success in acute care suthan and sirin [Read-Only].pdf   2028
Key success in Pediatric ambulatory
ภญ.ปิยรัตน์ ปรีดียานนท์
TPAC 2013   2 ก.ย. 2013   Key success in ped ambulatory care piyarat [Read-Only].pdf   1667
Optimizing Management of Allergic Rhinitis
รศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล
TPAC 2013   2 ก.ย. 2013   optimizing management of AR-TPAC2013.pdf   1749
Peak flow meter for screening in primary care
ภญ.รศ.สุณี เลิศสินอุดม
TPAC 2013   2 ก.ย. 2013   Peak flow meter for screening sunee.pdf   1535
Psychological status in patients with Asthma and COPD, and its effect on the disease control and exacerbation
ภญ.ดร.สิริพรรณ พัฒนาฤดี
TPAC 2013   2 ก.ย. 2013   Psychological status in patients with Asthma and COPD Siripan.pdf   1508