เอกสารประกอบงานประชุม :
page << Previous    11 12 13 14 15    Next >> Of 21  page(s)    จากทั้งหมด 209 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  เอกสารประกอบงานประชุม
ระบบการป้องกันการแพ้ยาซ้ำ
ภก.ทศพล เลิศวัฒนชัย
ระบบยา 2/2556   12 ก.ย. 2013     42376
key success in primary care
ภญ.ปิยรัตน์ กุวลัยรัตน์
TPAC 2013   2 ก.ย. 2013   Key success in primary care piyawan.pdf   1857
COPD PATHOPHYSIOLOGY AND PHARMACOTHERAPY REVIEW
รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์
TPAC 2013   2 ก.ย. 2013   COPD Pathophysiology and pharmacotherapy watchara.pdf   2368
Diversity of pharmacist role in asthma,allergic rhinitis and COPD management
ภญ.รศ.สุณี เลิศสินอุดม
TPAC 2013   2 ก.ย. 2013   Diversity of pharmacist role in asthma, allergic rhinitis and COPD management sunee.pdf   2046
Interesting case and success story in smoking cessation
ภญ.รศ.สุณี เลิศสินอุดม
TPAC 2013   2 ก.ย. 2013   Interesting case and success story in smoking cessation sunee [Read-Only].pdf   4947
Key Success in Acute Care
ภก.อ.สุธาร จันทะวงศ์
TPAC 2013   2 ก.ย. 2013   Key success in acute care suthan and sirin [Read-Only].pdf   1938
Key success in Ambulatory Care
ภญ.ดร.ปรียานุช ศิริมัย
TPAC 2013   2 ก.ย. 2013   Key success in acute care suthan and sirin [Read-Only].pdf   2072
Key success in Pediatric ambulatory
ภญ.ปิยรัตน์ ปรีดียานนท์
TPAC 2013   2 ก.ย. 2013   Key success in ped ambulatory care piyarat [Read-Only].pdf   1750
Optimizing Management of Allergic Rhinitis
รศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล
TPAC 2013   2 ก.ย. 2013   optimizing management of AR-TPAC2013.pdf   1813
Peak flow meter for screening in primary care
ภญ.รศ.สุณี เลิศสินอุดม
TPAC 2013   2 ก.ย. 2013   Peak flow meter for screening sunee.pdf   1596