วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล : Thai Journal of Hospital Pharmacy
page << Previous    6 7 8 9 10    Next >> Of 26  page(s)    จากทั้งหมด 258 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
พิษวิทยาของเมทานอล
ธนพล นิ่มสมบูรณ์
1/23   1 ม.ค. 2013   No1Vol23P059-066.pdf   1718
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 3
TJHP
3/22   3 ก.ย. 2012   No3Vol22P185-P190.pdf   4366
มูลค่ายาเหลือใช้จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใบสั่งยาสำหรับผู้ป่วยนอก
โพยม วงศ์ภูวรักษ์, ธิดา นิงสานนท์, วิบุล วงศ์ภูวรักษ์, วิพิน กาญจนการุณ, อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ, ปรานี ภ
3/22   3 ก.ย. 2012   No3Vol22P191-P198.pdf   4381
ประสบการณ์การใช้ยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ปิยาณี อ่อนเอี่ยม, มนทยา สุนันทิวัฒน์, เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข
3/22   3 ก.ย. 2012   No3Vol22P199-P210.pdf   3461
สมรรถนะด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช, ผกามาศ ไมตรีมิตร, ยุวดี เกตสัมพันธ์
3/22   3 ก.ย. 2012   No3Vol22P211-P221.pdf   2624
ปัญหาที่เนื่องจากยาและการประสานรายการยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ประสบเหตุการณ์อุทกภัย ปี 2554: กรณีศึกษา ณ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พรวลัย บุญเมือง, วิชัย สันติมาลีวรกุล, อินทิรา กาญจนพิบูลย์, จุฑาทิพย์ สุพรรณกลาง, ปิยรัตน์ พิมพ์สี,
3/22   3 ก.ย. 2012   No3Vol22P222-P233.pdf   2451
การประเมินผลการติดตามการใช้ยาวาร์ฟารินอย่างใกล้ชิดโดยเภสัชกรในแผนกผู้ป่วยนอก
สุณิสา สังข์หล่อ, กมล คุณาประเสริฐ
3/22   3 ก.ย. 2012   No3Vol22P234-P242.pdf   2649
การแพ้ยา Oxaliplatin: ประสบการณ์จากการทดลองใช้ยาซ้ำ
สุเพ็ญพร อักษรวงศ์, นิภาพร เชาว์บวร, พิทักษ์ พิทักษ์บูรพา
3/22   3 ก.ย. 2012   No3Vol22P243-P250.pdf   3456
การศึกษาเบื้องต้นของปริมาณยาและการละลายของยาเม็ดอีแธมบูทอลแบบหักแบ่ง
นงลักษณ์ มาลานุสรณ์, สุทธิพร ภัทรชยากุล, วิชัย สันติมาลีวรกุล
3/22   3 ก.ย. 2012   No3Vol22P251-P257.pdf   2522
พิษวิทยาของสารทำความสะอาด
ธนกร ศิริสมุทร
3/22   3 ก.ย. 2012   No3Vol22P258-P262.pdf   2266