เอกสารประกอบงานประชุม  
Hight light ข้อความ : ค้นหาบทความ :
บริการปฐมภูมิ กับ บทบาทของเภสัชกรครอบครัว

รายละเอียด
ผู้เขียน :  นายแพทย์สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
ฉบับที่ :  งานมหกรรมเภสัชกรครอบครัว 2013 
วันที่ :  28 ม.ค. 2013
จำนวนเข้าชม :  2274
   

ไฟล์แนบ
ชื่อไฟล์ :  นพสุรเกียรติบทบาทเภสัชกรครอบครัว.pdf
ขนาดไฟล์ :  4,254,455
ชนิดไฟล์ :  application/pdf
ดาวน์โหลด :  2553
   
 


แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่เกินราคากลาง    
ทิศทางของระบบยาในระบบหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2557    
การบริหารจัดการโรงเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    
สาระสำคัญที เกียวข้องกับงานเภสัชกรรมปฐมภูมิในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น    
การขับเคลื่อนโยบายงานเภสัชกรรมปฐมภูมิของสปสช.และประสบการณ์ในพื้นที่    
สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับยาและระบบการขอชดเชยที่มีการปรับปรุงใหม่    
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นบทบาทการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ    
concurrent trigger tools    
Fundamental Pharmacy Service to Promote Safe Medication Use Part : Monitoring for Appropriate Use of Medication    
การใช้ยาบัญชี จ (2) ในโรงพยาบาล โรงเรียนแพทย์ ในกรุงเทพมหานคร    
การประเมินความร่วมมือ และความพึงพอใจของกลุ่มผู้ป่วยนอกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลสงขลา ต่อการพัฒนากระบวนการ Medication Reconciliation โดยวิธีการใช้สมุดบันทึกประวัติยา    
การบริบาลทางเภสัชกรรมในกระบวนการ Medication Reconciliation ผู้ป่วยใน    
การแนะนำการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเอดส์    
การจัดตั้งเครือข่ายคลินิกวาร์ฟาริน (warfarin network) เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาในโรงพยาบาลชุมชนและ ศูนย์แพทย์ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา    
อุบัติการณ์ของความคลาดเคลื่อนทางยาและการพัฒนาแนวคิดการจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาเชิงระบบในโรงพยาบาลสงขลา    
ผลการทดสอบความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ด้านระดับความรุนแรงของอุบัติการณ์ตาม NCC MERP    
การลดปัญหาความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาที่เกิดจากยาชื่อพ้องมองคล้าย    
Maximize Quality, Minimize Cost: how to achieve this goal?    
Drug Regulatory Perspectives for the Quality Assurance of Generic Products    
Inter-professional Education and Practice:A key to safe medication use environment    
Insulin and Cancer    
USE OF CLOPIDOGREL AND PROTON PUMP INHIBITORS: BENEFIT VS. RISK    
Risk of Liver Injury from Paracetamol: What is the Safe Dose?    
Drug Dosing Administration    
Medication Reconciliation in outpatients    
Pitfalls in Antimicrobial Susceptibility Test    
Pathophysiology of HIV Infection    
Opportunistic Infections and Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome (IRIS) in Adult AIDS Patients    
นโยบายและการบริหารจัดการระบบยาต้านเอชไอวี    
Pharmacokinetic and Pharmacodynamic of Anti-Retroviral Agents    
Pharmacotherapy in Pediatric HIV-infected Patienst    
Future trend in COPD management    
Management of asthma and COPD exacerbation: pharmacist perspective    
Effect of smoking on Asthma and COPD    
Theophylline: Revisited    
Novel pharmacotherapy in Asthma and COPD    
Essential role of Pharmacist in Asthma, Allergic rhinitis and COPD    
Case approach in asthma and Allergic rhinitis    
Routine to research in Asthma 1/2    
Routine to Research in Asthma 2/2    
Successful treatment in Allergic rhinitis    
How to implement hospital pharmacist in smoking cessation service    
แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า ปีพ.ศ. 2555    
อภิปรายกลุ่ม - แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนางานเภสัชกรรมระดับพื้นที่ - ภาคกลาง    
Overview in TB - Epidemiology, Pathogenesis and Clinical Feature    
เภสัชกรครอบครัวกับการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดผิดปกติ    
การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช    
Identify/Prioritize DRPs    
ก้าวใหม่ของงานบริบาลทางเภสัชกรรม สู่การเป็นเภสัชกรครอบครัว    
CAPD What pharmacists have to pharmacists have to know    
สหวิชาชีพกับการเยี่ยมบ้าน    
แนะนำการสืบค้นข้อมูล/เอกสารอ้างอิงสำหรับการดูแลผู้ป่วย    
นโยบำยกำรจัดกำรระบบยำต้ำนเอชไอวี    
Use of Anti-Retroviral Agents for HIV Prevention    
Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adult Background and Rationale    
OpportunLstlc Infections and Immune Reconstitution Inflammatory    
การดูแลผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวี    
Pharmacotherapy in Pediatric HIV - infected Patients    
Oral Hypoglycemic Drugs : From Basis to Application II    
Current Management of Infections in Diabetes : A Reappraisal    
Diabetes Care : Pharmacists are Indispensable!    
เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยาต้านเอชไอวี    
Diabetes Care : Pharmacists are Indispensable!    
Diabetic Neuropothy    
Insulin Therapy : From Basis to Application    
Metformin Used in Diabetes with Renal Impairment : Still Not Recommended?    
Role of Pharmacist in Management of Diabetes Complications    
Diabetes Care : Pharmacists are Indispensable!    
Treatment of diabetic foot infection : what is the role of pharmacist?    
โภชนาการสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน    
Management of Psychiatric Aspects in Diabetes    
Progress in Diabetes Care: How Far Have We Come?    
Strategy for Measurement and Improving Adherence to Anti- retroviral Therapy    
Antiretroviral salvage therapy the role of third-line regimens    
Antiretroviral Treatment Strategies    
PWLHA-E    
บทบาทของเภสัชกรในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี    
แนวทางการใช้ยาต้านไวรัสในเด็ก    
New Directions in the Treatment of Angioedema    
Cancer Pain Management: Novel Approach to Optimum Care    
Common Pitfalls in Nosocomial Infection Disease Pharmacotherapy    
Revisited of Preeclampsia: What Is The Safest Choices For Pregnant Women?    
New Approaches for Treating Hyponatremia: More Than Salt Supplementation    
New Hope for HER-2 Negative Breast Cancer Patients    
Oral Anticancer Agents: New Trend in Management of Malignancies    
บทบาททางศัลยกรรมต่อการรักษาโรคหัวใจ    
CHF Clinic: Team is Success    
การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดของประเทศไทย และบทบาทของเภสัชกรไทย    
Case-based Learning on Anticoagulation Therapy Management    
Medication Errors in Anticoagulation Therapy: Real Life Experience    
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสวนาเรื่อง บทบาทเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านการ แข็งตัวของเลือด    
CHF Clinic: Team is Success    
STEMI: Invasive Strategy and Fibrinolytic Therapy    
UA and NSTEMI: Conservative Strategy and Long Term Management    
Guidelines for the Diagnosis & Treatment of Acute & Chronic Heart Failure 2012    
CHF Clinic: Team is Success    
Anticoagulants Therapy: 2012 Review and Update    
24 ปีสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)    
Practical Issues in The Management of Tuberculosis    
Pharmacokinetic and pharmacodynamic of anti-tuberculosis drugs    
Management of DR/MDR/XDR-TB in Thailand    
Drug Use in Pregnancy    
A key Primer for Pharmacist Approach in Asthma and COPD Management    
Aerosol delivery device    
key success in primary care    
Asthma in Adult and pediatric    
COPD PATHOPHYSIOLOGY AND PHARMACOTHERAPY REVIEW    
Diversity of pharmacist role in asthma,allergic rhinitis and COPD management    
Interesting case and success story in smoking cessation    
Key Success in Acute Care    
Key success in Ambulatory Care    
Key success in Pediatric ambulatory    
Optimizing Management of Allergic Rhinitis    
Peak flow meter for screening in primary care    
Psychological status in patients with Asthma and COPD, and its effect on the disease control and exacerbation    
Drug interaction    
ระบบการป้องกันการแพ้ยาซ้ำ    
การประเมินผื่นแพ้ยา Adverse Drug Reaction    
บทบาทความสำคัญเภสัชในบริการปฐมภูมิ    
การบริหารงานโรงพยาบาลของรัฐ    
TMT in summary    
RDU Hospital UHOSNET    
การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม    
Quality improvement for Drug Use Evauation : Colistin    
Quality improvement for Drug Use Evauation :Vancomycin , linezolod and daptomycin    
Quality improvement for Drug Use Evauation : Ampicillin/sulbactam and Cefoperazone/sulbactam    
MSA Treatment    
Essential Issues in clinical Laboratory for infectious disease pharmacotherapy    
DUE : Fosfomycin    
Essential Work-up for Infectious disease : Basic Chest x-ray interpretation    
DUE : New fluoroquinolone : sitafloxacin and prulifloxacin    
Relationship between antimicrobial consumption and antimicrobial resistance    
Essential Work-up for Infectious disease: Basic interpretation of clinical specimen    
Current Epidemiological data and resistance mechanisms of community / hospital - acquired pathogens in Thailand    
Therapeutic Drug Monitoring (TDM) for dosage optimization    
DUE/ASP Policy-related issues    
Application Pharmacokinetics/Pharmacodynamics in infectious disease pharmacotherapy    
PK/PD Applications in Critically Ill Patients    
ผื่นแพ้ยาที่พบบ่อย : การวินิจฉัยโรคและการรักษา    
Concept of Pharmaceutical Care : Ambulatory & Acute Care    
การประเมินผู้ป่วยโรคต่อมไร้ท่อ ไทรอยด์    
เทคนิคการสื่อสารโดยใช้คำพูดระหว่างสหสาขาวิชาชีพ    
ทักษะการสืบค้นข้อมูลทางยา    
การประเมินภาวะโภชนาการในผู้ป่วย    
Ambulatory care    
การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลชุมชน    
อาการวิทยาระบบหายใจ    
อาการเจ็บหน้าอก    
อาการใจสั่น    
อาการวิทยาระบบทางเดินอาหาร    
Critical Care Pharmacotherapy : Head to toe Approach    
Expanding Role of Pharmacists in the Management of Drug Hypersensitivity    
Emerging Therapy in Heart Failure Management    
Immunosuppressant Pharmacology in Kidney Transplant Patients    
Strategies to Optimize Oncology Care: Focus on Chemotherapy Treatment Pathways    
Basic & Application of Intestinal Microbiome Studies in Clinical Setting    
Update on Specific Antidotes for Target-Specific Oral Anticoagulants    
การประเมินผู้ป่วยต่อมไร้ท่อ เบาหวาน    
Cardiovascular management in CKD patients    
Delaying progression of CKD    
Drug-induced nephrotoxicity    
Dosing of Antimicrobial Agent in Patients with Renal Disorders    
Geriatrics for the family pharmacist: part I    
Home care for cancer patients    
การประเมินผู้ป่วยโรคระบบหายใจ    
การประเมินผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง    
Challenges in Managing Asthma and COPD: Pharmacist Approach    
Gap in Aerosol Therapy    
Pharmacotherapy Treatment Gap    
Adherence to Treatment in Real Life    
Gap in Aerosol Therapy    
Management of Exacerbations in Patients with Asthma and COPD    
Integrated Smoking Cessation in Asthma and COPD Care    
การวิจัยจากงานประจำ    
การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยเด็กโรคหืด ในคลินิกระบบทางเดินหายใจเด็ก โรงพยาบาลอุดรธานี    
ผลลัพธ์ทางคลินิกและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหืด ที่ได้รับการดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ในคลินิกโรคหืด โรงพยาบาลขอนแก่น    
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วย และงานวิจัยจากงานประจำคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง    
R2R Smoking Ceesation    
การประชุมวิชาการ TPAC 2015: “Where is the gap and why does it exist?”    
การทำ Case anemia from AZT    
Current Epidemiological Data for Antimicrobial-Resistant Gram Negative Pathogens in Thailand    
Antimicrobial Pharmacotherapy of Colistin and Colistin Combinations    
Current Epidemiological Data for Antimicrobial-Resistant Gram Positive Pathogens in Thailand    
Antimicrobial Pharmacotherapy of Fosfomycin and Fosfomycin Combinations    
Antimicrobial Pharmacotherapy of Beta-lactams/Beta-lactamase inhibitors    
Antimicrobial Pharmacotherapy of Fluoroquinolones    
Evidence-Based Herbal Medicine: Sources and Interpretation    
สมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐานและบัญชียาหลักแห่งชาติ    
สมุนไพรที่ใช้กับโรคเรื้อรัง    
หญ้าปักกิ่ง    
Drug Dosing Adjustment in Patients with Renal Disorders    
Drug-induced kidney disease (DIKD)    
Herbs and the kidney    
Service plan สาขาไต    
Renoprotective strategies for delaying progression of CKD    
CKD workshop: Drug induced nephrotoxicity    
การประเมินการทำงานของไต    
CKD workshop    
How to Delay Progression of CKD: A Case Study    
Management of Diabetic Nephropathy    
CKD Workshop Day II: CKD complication management CKD-MBD    
Pharmacist's skill in renal replacement therapy (RRT) unit    
Renal Function Assessment in special situations    
Dosage adjustment in IHD patients : case based approach    
CKD workshop, Case approach: Hemodialysis    
CKD workshop, Case approach: Peritoneal dialysis    
Current Epidemiological Data for Antimicrobial Resistant Gram Negative Pathogens in Thailand    
กรอบงานพื้นฐานระบบยา